Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Етика публікації

Редакція Видавничого дому «Заславський» відповідально підходить до питань підтримки наукової репутації, і ми уважно стежимо за відповідністю опублікованих матеріалів найвищим стандартам. Редакція у своїй діяльності керується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій Committee on Publication Ethics (COPE), а також враховує цінний досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв.

Обов'язки головного редактора.

Головний редактор видання відповідає за прийняття рішення про публікацію представлених в редакцію журналу робіт. Це рішення завжди приймається на підставі перевірки достовірності роботи та її актуальності для дослідників і читачів. Головний редактор може керуватися методичними рекомендаціями, розробленими редакційною радою видавництва і такими юридичними вимогами як недопущення наклепу, порушення авторського права і плагіату. Також при підтвердженні рішення про публікацію головний редактор може радитися з членами редакційної ради або рецензентами. Він оцінює інтелектуальний зміст представлених робіт, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігії, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора.
Головний редактор журналу і співробітники редакційної ради не повинні розкривати інформацію про представлений рукопис третім особам за винятком рецензентів, потенційних рецензентів, консультантів редакційної ради, а також видавця. Відомості, що містяться у поданій для публікації статті, не повинні використовуватися в будь-якої особистій роботі головного редактора і членів редакційної ради без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди. Головному редактору слід відмовитися від своєї участі у рецензуванні статті при наявності конфлікту інтересів у зв'язку з конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з кимось з авторів, компаній або установ, які мають відношення до статті. Головний редактор повинен вимагати від усіх авторів видання надавати відомості про відповідні конкуруючі інтереси і публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був виявлений після публікації.
При надходженні скарг етичного характеру щодо наданого рукопису або опублікованої статті головний редактор видання зобов'язаний вживати своєчасних заходів для вирішення конфлікту.

Обов'язки рецензентів.

Рецензування статей необхідно і може сприяти поліпшенню якості подачі інформації. Кожний обраний рецензент, який вважає себе некомпетентним для рецензування наукового дослідження, описаного в рукопису, повинен сповістити редактора і відмовитися від рецензування даного матеріалу. Кожен отриманий для рецензування рукопис повинен розглядатися як конфіденційний документ. Він не повинен обговорюватися з третіми особами за винятком осіб, уповноважених редактором. Рецензії повинні проводитися об'єктивно. Рецензент повинен висловлювати свою точку зору ясно, обгрунтовано і не допускати прояви особистих претензій до автора.

Обов'язки авторів.

Автори статті повинні гарантувати оригінальність своєї роботи, і при використанні інформації або слів з інших публікацій це має бути відповідним чином позначено посиланням або зазначено у тексті. У разі виявлення значного або часткового збігу між розглянутим  рукописом та будь-якою іншої відомою опублікованою роботою рецензенту слід звернути на це увагу головного редактора.
Плагіат має безліч форм, від подання чужої роботи як своєї до копіювання або перефразування істотних частин чужої роботи без посилання на джерело, а також заяви про свої права на результати, отримані в дослідженнях, проведених іншими особами. Плагіат у всіх своїх формах неприпустимий і є неетичною поведінкою при публікації. Надання автором одного і того ж рукопису більш ніж в одне видання одночасно також вважається порушенням етичних норм і правил.
Якщо автор виявляє помилку або неточність в своїй опублікованій роботі, він повинен сповістити головного редактора видання про це і сприяти опублікуванню спростування або виправленню статті. У разі якщо головний редактор отримує інформацію про значні помилки в публікації від третьої особи, автор зобов'язаний зробити спростування або представити доказ точності та достовірності своєї роботи.
Колектив Видавничого дому «Заславський» робить усе необхідне для дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою. Така політика є необхідною умовою для плідної участі наших видань у розвитку цілісної системи знань.