Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Child`s Health" (62) 2015. Тематический выпуск "Детская гастроэнтерология"

Педиатрическая гастроэнтерология и нутрициология: проблемы и перспективы
Authors: Шадрин О.Г., Белоусова О.Ю. — Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, г. Киев
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Розподіл антигенів HLA-системи в дітей, хворих на виразкову хворобу
Authors: Сорокман Т.В., Попелюк М.-О.В. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ендоскопічні особливості змін слизової оболонки шлунка при хронічних CagA-позитивних Нр-асоційованих гастритах у дітей
Authors: Абатуров О.Є.(1), Завгородня Н.Ю.(2)
(1) — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
(2) — Державна установа «Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України», м. Дніпропетровськ

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Покращення ефективності лікування дітей, хворих на муковісцидоз, шляхом включення до стандартної терапії препарату Пульмозим
Authors: Резніченко Ю.Г., Окул Т.І., Малюга В.Г., Стельмах О.В., Волкова І.Г., Петренко Л.А., Карпенко В.В.
Запорізький державний медичний університет
Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Питання своєчасної діагностики кишкових ускладнень антибіотикотерапії у дітей
Authors: Радутна О.А., Іванько О.Г., Кизима Н.В., Круть О.С. — Запорізький державний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Опыт использования урсодезоксихолевой кислоты у детей с органическими заболеваниями печени
Authors: Бабаджанян Е.Н. — Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Дієтотерапія дітей раннього віку, хворих на ротавірусну інфекцію
Authors: Ольховська О.М. — Харківський національний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Дискуссионные вопросы этиопатогенеза феномена младенческих колик
Authors: Раковская Л.А. — Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Фактори ризику розвитку патології верхнього відділу травного тракту у дітей із бронхіальною астмою
Authors: Больбот Ю.К., Калічевська М.В. — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Двигательные дисфункции толстой кишки у детей с хроническим запором: электрофизиологические аспекты
Authors: Зимницкая Т.В. — Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Гастроентерологічна патологія в дітей з ожирінням
Authors: Сорокман Т.В., Сокольник С.В., Шлик О.Г. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Нутриционные аспекты глобальной стратегии по прекращению детского ожирения
Authors: Чайченко Т.В. — Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Сучасні підходи до діагностики та дієтотерапії харчової алергії на білок коров’ячого молока у дітей раннього віку
Authors: Няньковська О.С. — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Ферментопатия как причина кожных проявлений атопии у детей
Authors: Лимаренко М.П. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Красный Лиман
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Захворювання органів травлення в структурі соматичної патології у підлітків, хворих на дифузний нетоксичний зоб
Authors: Турчина С.І., Плєхова О.І., Косовцова Г.В., Вародова О.В., Костенко Т.П., Банніков Б.В. — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Аналіз функціонального стану шлунково-кишкового тракту у дітей із бронхолегеневою дисплазією
Authors: Сенаторова Г.С., Черненко Л.М., Муратов Г.Р., Башкірова Н.В.
Харківський національний медичний університет
Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Харків

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Еозинофільний езофагіт як один із проявів гастроінтестинальної харчової алергії в дітей
Authors: Няньковський С.Л., Городиловська М.І., Іванців В.А., Бойко О.І. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Эндоскопическая характеристика верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей с аллергопатологией
Authors: Карпушенко Ю.В., Клименко В.А. — Харьковский национальный медицинский университет; Яворская В.Н., Адарюкова Л.М. — КУЗ «Областная детская клиническая больница № 1», г. Харьков
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Вивчення проблеми забезпечення лікарськими засобами хворих на целіакію на засадах фармацевтичного права
Authors: Шаповалова В.О., Васіна Ю.В., Шаповалов В.В. (доц.), Шаповалов В.В. (проф.), Ковальова К.І.
Харківська медична академія післядипломної освіти

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Артериопеченочная дисплазия (cиндром Алажиля) у ребенка (клиническое наблюдение)
Authors: Омельченко Е.В.(1), Ермолаев М.Н.(2), Сенаторова А.С.(1), Шипко А.Ф.(1), Омельченко-Селюкова А.В.(1), Ермолаева М.М.(2), Левченко Ю.А.(2)
(1) — Харьковский национальный медицинский университет
(2) — КУЗ «ОДКБ», г. Харьков

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Department of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
Authors: Babadzhanyan O.N.
Experience in the use urosodezoksiholevoy acid in children with organic diseases of the liver
Kharkiv meditsinskaya akademiya Postgraduate Education, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Risk factors of pathology of the upper gastrointestinal tract in children with asthma
Authors: Bolbot Y.K., Kalichevskaya M.V. — SE "Dnipropetrovsk medical academy of Health Ministry of Ukraine"
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Endoscpopic characteristics of upper digestive system in children with allergic diseases
Authors: Karpushenko J.V.(1), Klymenko V.A.(1), Yavorska V.M.(2), Adarukova L.M.(2)
(1) – Kharkiv National Medical University
(2) – Regional Children’s Clinical Hospital N1

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Fermentopatiya as reason of skin manifestations atopy at children
Authors: Lymarenko M.P. — Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Current approaches to diagnosis and diet therapy of cow''s milk allergy in young children.
Authors: Nyankovska O.S. — Lviv National Medical University. Daniel Galician
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Eosinophilic esophagitis is one of the manifestations of gastrointestinal food allergy in children
Authors: Nyankovskyy S.L., Horodylovska M.I., Ivantsiv V.A., Boyko О.I. — Danylo Halytskyy Lviv National Medical University, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Diet therapy in young children with rotavirus infection
Authors: Olkhovska O.M. — Kharkiv National Medical University, Kharkiv
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Features of motor-secretory disorders in gasroesophageal reflux disease with concomitant obesity in young patients
Authors: Oparin A.A., Kornienko D.O. — Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
PhD, Prof. Oparin A., Graduate student Kornienko D.

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The issue of intestinal complications early diagnosis antibiotic therapy of children
Authors: Radutna O.A., Ivanko O.G., Kysyma N.V., Krut O.S. — Zaporizhzhia State Medical University
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Discussion questions about etiopathogenesis of the infantile colicphenomenon
Authors: Rakovska L.O. — V. N. KarazinKharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Analysis of functional gastrointestinal tract in children with bronchopulmonary dysplasia
Authors: Senatorova G.S., Chernenko L.M., Muratov G.R., Bashkirova N.V. — Kharkiv National Medical University
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Gastrointestinal pathology in children with obesity
Authors: Sorokman T.V., Sokolnyk S.V., Shlyk O.G. — Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The distribution of HLA- system antigens in children with peptic ulcer
Authors: Sorokman T.V., Popeluk O.-M.V. — Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Diseases of the digestive  system organs in the structure of somatic pathology in adolescents with nontoxic diffuse goiter
Authors: S.I. Turchina, O.I.Plekhova, G.V. Kosovtsova, O.V. Varodova, T.P. Kostenko , B.V.Bannikov
SI «Institute for Children and Adolescents Health Care of the NAMS of Ukraine», Kharkiv

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Nutritional aspects of global strategh to end childhood obesity
Authors: Chaychenko T.V. — Kharkiv National Medical University
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Pediatric gastroenterology and nutritsiologiya – problems and prospects
Authors: Shadrin O. G., Belousova O. Yu.
Institute of pediatrics, obstetrics and gynecology of Academy of medical sciences of Ukraine, Kharkov medical academy of postgraduate education, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Study of problems of provision with medicines to the patients with celiac disease based on pharmaceutical law
Authors: Shapovalova V.A., Vasyna Yu.V., Shapovalov V.V. (Jr.), Shapovalov V.V. (prof.), Kovalyova K.I.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Clinical case of alagille syndrome
Authors: Omelchenko E.V.(1), Єrmolaєv M.N.(2), Senatorova A.S.(1), Shipko A.F.(1), Omelchenko- Selyukova A.V. (1), Єrmolaєva M.M. (2), Levchenko Y.A.(2)
(1) — Kharkiv National Medical University
(2) — Kharkiv Regional Children’s Clinical Hospital, Kharkiv, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches