Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №1, 2024

Повернутися до номеру

Аналіз застосування комбінацій пробіотичних культур Bacillus щодо результатів лікування пацієнтів з бойовою травмою у реанімаційних відділеннях

Автори: Хорошун Е.М. (1, 2), Волкова Ю.В. (1, 2), Макаров В.В. (1, 2), Негодуйко В.В. (1, 2), Шипілов С.А. (1, 2), Баранова Н.В. (1), Бондаренко В.В. (1, 2)
(1) - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону КМС ЗСУ, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Останніми роками спороутворюючі бактерії роду Ваcillus як найяскравіші представники екзогенної мікрофлори привертають увагу дослідників. Одним із найвивченіших пробіотиків, що мають підтверджену пробіотичну активність, високу ефективність і безпеку, є Bacillus — рід непатогенних спороутворюючих бактерій. Використання пробіотичної дезінфекції в медичних установах є перспективним напрямком профілактики антибактеріальної полірезистентності в боротьбі з внутрішньолікарняною інфекцією. Мета: проаналізувати ефективність застосування комбінацій пробіотичних культур Bacillus у пацієнтів реанімаційного профілю. Матеріали та методи. В основі цього дослідження лежить аналіз результатів комплексного клініко-інструментального і лабораторного динамічного вивчення клінічних, гемодинамічних, біохімічних показників, а також маркерів системної запальної відповіді у 74 хворих з бойовою травмою у термін від 1-ї до 10-ї доби перебування у стаціонарі, що знаходились на лікуванні у відділенні невідкладної медичної допомоги та відділенні анестезіології, реанімації й інтенсивної терапії (ВНМД/ВАРІТ) Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в період з травня 2022 по травень 2023 року. Результати. При проведенні статистичного аналізу зіставлення визначених патогенів і варіантів призначення антибактеріальних препаратів була визначена тенденція до зниження кількості різних патогенів на 1 пацієнта протягом 10 діб перебування у ВНМД/ВАРІТ. При проведенні статистичного аналізу динаміки показників індексів інтоксикації було визначено підвищення ЛІІ та ЛІ вже на 1-шу добу лікування; на 3-тю добу дослідження відмічалася тенденція до зростання обох досліджуваних індексів без статистичної вірогідності між групами; на 5-ту добу перебування у стаціонарі у пацієнтів груп І та ІІ середнє значення ЛІІ та ЛІ мало тенденцію до поступового збільшення, 11,4 ± 3,2 ум.од. та 8,6 ± 1,1 ум.од і 4,2 ± 1,7 ум.од. та 3,9 ± 0,8 ум.од. відповідно, без статистично вірогідних змін завдяки великому розкиду показників кожного з цих індексів у варіаційних рядах показників пацієнтів обох груп; на 7-му добу дослідження ця тенденція зберігалася й індекси були 10,7 ± 3,6 ум.од. та 8,6 ± 1,1 ум.од. і 4,9 ± 1,2 ум.од. та 3,6 ± 0,7 ум.од. у хворих груп І та ІІ відповідно; на 10-ту добу спостереження середні значення ЛІІ та ЛІ майже зрівнялися. Важливим є визначення вірогідного (р < 0,05) збільшення показника ЛІІ у пацієнтів групи І на 5-ту добу лікування порівняно з 1-ю добою, 11,4 ± 3,2 ум.од. і 3,2 ± 0,7 ум.од. відповідно, і 3-ю добою, 11,4 ± 3,2 ум.од. і 5,2 ± 1,1 ум.од. відповідно. Така тенденція зберігалася до 7-ї доби перебування у стаціонарі, коли цифри ЛІІ вірогідно (р < 0,05) були більшими від показника в 1-шу добу спостереження, 10,7 ± 3,6 ум.од. і 3,2 ± 0,7 ум.од. відповідно, і на 3-тю добу проведення інтенсивної терапії, 10,7 ± 3,6 ум.од. і 5,2 ± 1,1 ум.од. Середня кількість діб перебування пацієнтів у ВАРІТ у групі І була 16,2 ± 9,6 доби, у групі ІІ — 12,4 ± 8,9 доби, без вірогідної статистичної відмінності між групами завдяки великому розкиду цього показника у варіаційних рядах даного показника у пацієнтів. Ідентична динаміка була визначена і при зіставленні динаміки балів за шкалою SOFA. Висновки. Застосування комбінацій пробіотичних культур Bacillus у пацієнтів реанімаційного профілю протягом 10 днів перебування у стаціонарі на фоні деескалаційного призначення антибактеріальних препаратів сприяло зменшенню кількості препаратів з антибактеріальними властивостями у протоколі лікування.

Background. In recent years, spore-forming bacteria of the Ваcillus species, as the brightest representatives of exogenous microflora, have attracted the attention of researchers. One of the most studied probiotics with proven probiotic activity, high efficiency and safety are Bacillus, species of non-pathogenic spore-forming bacteria. The use of probiotic disinfection in medical institutions is a promising direction for the prevention of antibacterial polyresistance in the fight against nosocomial infection. The goal is to analyze the effectiveness of combinations of Bacillus probiotic cultures in the intensive care patients. Materials and methods. The basis of this study is the analysis of the results of a comprehensive clinical-instrumental and laboratory study of clinical, hemodynamic, biochemical indicators, as well as systemic inflammatory markers in 74 patients with combat trauma within day 1–10 of hospital stay, who were treated in the anesthesiology, resuscitation and intensive care unit and the emergency department of the Military Medical Clinical Center of the Northern Region from May 2022 to May 2023. Results. A statistical analysis of the correspondence of identified pathogens to the options of prescribing antibacterial drugs revealed a tendency to decrease in the number of different pathogens per 1 patient during the 10-day stay in the intensive care unit/emergency department. When carrying out a statistical analysis of the changes in intoxication indices, an increase of LII and LI was detected already on the day 1 of treatment; on the day 3 of the study, an upward trend for both studied indices was noted without statistical probability between the groups; оn day 5 of hospital stay in patients of groups I and II, the average LII and LI had a tendency to gradually increase, 11.4 ± 3.2 c.u. and 8.6 ± 1.1 c.u., 4.2 ± 1.7 c.u. and 3.9 ± 0.8 c.u., accordingly, without statistically probable changes due to the large dispersion of each of these indices in the variation series of indicators in patients of both groups; on the day 7 of the study, this trend persisted and these parameters were 10.7 ± 3.6 c.u. and 8.6 ± 1.1 c.u., 4.9 ± 1.2 c.u. and 3.6 ± 0.7 c.u. in patients of groups I and II, respectively; on the day 10 of observation, the average values of LII and LI almost equaled. It is important to determine a probable (p < 0.05) increase in the LII in patients of group I on the day 5 of treatment compared to the day 1: 11.4 ± 3.2 c.u. and 3.2 ± 0.7 c.u., respectively, and on the day 3: 11.4 ± 3.2 c.u. and 5.2 ± 1.1 c.u., respectively. This trend persisted until the day 7 of hospital stay, when the LII was probably (p < 0.05) higher than the index on the first day of observation: 10.7 ± 3.6 c.u. and 3.2 ± 0.7 c.u., respectively, and on the day 3 of intensive care: 10.7 ± 3.6 c.u. and 5.2 ± 1.1 c.u. The average length of stay in the intensive care unit in group I was 16.2 ± 9.6 days, in group II — 12.4 ± 8.9 days without a probable statistical difference between the groups due to the considerable dispersion of this indicator in the variation series among patients. Identical dynamics was determined when comparing the changes of the Sequential Organ Failure Assessment score. Conclusions. The use of combinations of Bacillus probiotic cultures in intensive care patients during 10 days of hospital stay against the background of the de-escalation principle of prescribing antibacterial drugs contributed to the reduction in the number of drugs with antibacterial properties in the treatment protocol.


Ключові слова

бойова травма; антибіотикорезистентність; комбінації пробіотичних культур; реанімаційні відділення

combat trauma; antibiotic resistance; combinations of probiotic cultures; intensive care unit


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Актуальні питання біотехнології, екології та природокористування [Електронний ресурс]: матеріали Міжнар. наук. конф., 27–28 квітня 2023 р. Держ. біотехнол. ун-т. Х., 2023. Електронні текстові дані. Режим доступу: http://btu.kharkov.ua/nauka/konferentsiyi.
  2. Атлас бойової хірургічної травми (досвід антитерористичної операції/операції об’єднаних сил). Під заг. ред. В.І. Цимбалюка. Харків: Колегіум, 2021. 385 с.
  3. Бєлоусова О.Ю. Пробіотик Bacillus clausii: сьогодення та перспективи застосування в клінічній практиці. 2023. https://health-ua.com/article/70851-probotik-Bacillus-clausii--sogodennya-ta-perspektivi-zastosuvannya--v-klnch.
  4. Вогнепальні поранення м’яких тканин (досвід антитерористичної операції/операції об’єднаних сил). Під заг. ред. В.І. Цимбалюка. Харків: Колегіум, 2020. 400 с.
  5. Котвіцька А.А., Владимирова І.М. Youth Pharmacy Science: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (27–29 квітня 2021 р., м. Харків). Харків: НФаУ, 2021. 473 с.
  6. Лурін І.А., Хорошун Е.М., Негодуйко В.В., Макаров В.В., Бондаренко В.В., Гончаренко С.С. Досвід використання подовженої ниркової замісної терапії при гострому ушкодженні нирок внаслідок вогнепальних поранень. Журнал НАМН України. 2023. Т. 29. № 3–4. С. 147-155. DOI: 10.37621/JNAMSU-2023-3-4-4.
  7. Наказ МОЗ України від 18.05.2022 № 823 «Про затвердження Стандарту медичної допомоги «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою».
  8. Сафронова Л.А., Скороход І.О. Потенціал бактерій роду Bacillus як пробіотиків. 2021. https://health-ua.com/article/66656-potentcal-bakterj-rodu-Bacillus-yakprobotikv.
  9. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. М.: Практика, 1998. 459 с.
  10. Углов Б.А., Котельников Г.П., Углова М.В. Основы статистического анализа и математического моделирования в медико-биологических исследованиях. Самара, 1994. 66 с.

Повернутися до номеру