Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал Том 19, №4, 2023

Повернутися до номеру

Застосування наркотичного аналгетика фентанілу з метою корекції порушень вегетативного регулювання пологів

Автори: Жежер А.О. (1), Жежер Н.П. (2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Київський міський пологовий будинок № 6, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Проблема ефективного проведення пролонгованої (продовженої) епідуральної аналгезії (ПЕА) при слабкості родової діяльності, що дозволяє мінімально втручатися у процес пологової діяльності та при цьому забезпечує адекватне знеболювання, залишається не вирішеною. Проведено дослідження з метою підвищення ефективності застосування ПЕА при знеболюванні І періоду пологів у жінок зі слабкістю пологової діяльності. Мета роботи: підвищити ефективність проведення ПЕА при слабкості пологової діяльності під час пологів через природні пологові шляхи. Матеріали та методи. Було проведено аналгезію 60 породіллям з діагнозом: І період пологів, слабкість пологової діяльності. Їх було розподілено на дві групи — основну та контрольну. Статус щодо ASA в обох групах І–ІІ. В обох групах пункція епідурального простору на рівні L1–L2. Вводили тест-дозу Sol. Lidocaini 2% 4 мл. Через 5 хвилин після тест-дози встановлювали епідуральний катетер. Далі: в основній групі в епідуральний простір вводився Sol. Phentanyli 1 мл + Sol. NaСl 0,9% 6 мл; у конт-рольній групі — Sol. Bupivacaina 0,125% 6–8 мл. Ефективність оцінювалася за ВАШ, гемодинамічними змінами та результатом пологів (консервативні або оперативні). Стан плода оцінювався за даними кардіотокографії. Статистична обробка матеріалу проводилася за допомогою Exсel. Результати. Застосування фентанілу у 69 % випадків дозволило закінчити пологи консервативно, стан плода та новонародженого було визнано задовільним. У контрольній групі 72 % пологів закінчилися кесаревим розтином. Показаннями до операції були слабкість пологової діяльності та дистрес плода. Висновки. Застосування наркотичного аналгетика фентанілу для проведення ПЕА у жінок зі слабкістю пологової діяльності ефективно знеболює та підвищує ймовірність консервативних пологів. Причому це безпечно для матері, плода та новонародженого.

Background. The problem of effective prolonged epidural analgesia (PEA) in case of hypotonic labor, which allows minimal intervention in the process of labor activity while providing adequate analgesia, remains unresolved. A study was conducted to increase the effectiveness of PEA use during the first state of childbirth in women with hypotonic labor. The purpose: to increase the effectiveness of prolonged epidural analgesia in case of hypotonic labor during vaginal childbirth. Materials and methods. We performed analgesia to 60 women with a diagnosis of stage 1 hypotonic labor who were divided in 2 groups: the main one (n = 35) and the controls (n = 25). ASA status in both groups was I–II. In both groups, the epidural space was punctured at L1-L2. A test 4-ml dose of 2% lidocaine solution was administered and 5 minutes after, the epidural catheter was inserted. Then, in the main group, 1 ml of fentanyl solution and 6 ml of 0.9% NaCl were injected into the epidural space; in the control group, 6–8 ml of 0.125% bupivacaine solution. The effectiveness was evaluated according to the visual analogue scale, hemodynamic changes and the outcome of childbirth (conservative or operative). The condition of the fetus was assessed according to cardiotocography data. Statistical processing of the material was carried out using Excel. Results. The use of fentanyl in 69 % of cases allowed finishing the birth conservatively, the condition of the fetus and newborn was considered satisfactory. In the control group, 72 % of births resulted in cesarean section. Indications for surgery were hypotonic labor and fetal distress. Conclusions. The use of the narcotic analgesic fentanyl for prolonged epidural analgesia in hypotonic labor effectively relieves pain and increases the likelihood of conservative childbirth. It is safe for mother, fetus and newborn.


Ключові слова

пролонгована епідуральна аналгезія; слабкість пологової діяльності; аналгезія пологів

prolonged epidural analgesia; hypotonic labor; analgesia of childbirth


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Вдовиченко Ю.П., Шлапак И.П., Ващук Ф.С., Жежер А.А. Применение эпидуральной анальгезии в родах. Методические рекомендации. Київ. 2011. 17 с. 
2. Жежер А.А. Оптимальная комбинация препаратов для лечебного наркоза в акушерстве. Морфология и хирургия: сб. науч. работ. Новосибирск, 2000. Т. 151. С. 81-83.
3. Жежер А.А. Теория механизма действия продленной эпидуральной и сакральной анестезии при лечении рожениц с дискоординацией родовой деятельности. Мат-лы ІІІ Всероссийской междисципл. науч.-практ. конф. Петрозаводск: ИнтелТек, 2005. С. 239-241.
4. Захарова В.Ю. Современные представления о патологическом прелиминарном периоде. Ученые записки СПбГМУ им. И.П. Павлова. 2010. Т. XVII. № 4. С. 60-63.
5. Лоскутов О.А., Жежер А.О., Суліменко Є.М. Місце епідуральної аналгезії з проколом твердої мозкової оболонки як сучасного методу знеболювання пологів. Медицина невідкладних станів. 2021. Т. 17. № 2. С. 127-130.
6. Савицкий А.Г. Патологический прелиминарный период. Журналъ акушерства и женскихъ болъзней. 2003. Т. 11. Вып. 2. С. 139-144.
7. Friedman E.A. Labor: clinical evaluation and management. Appleton-century-Crofts, 1977. 450 p.

Повернутися до номеру