Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 18, №4, 2023

Повернутися до номеру

Реабілітація хворих дітей з Лайм-артритом

Автори: Никитюк С.О. (1), Левенець С.С. (1), Климнюк С.І. (1), Мартинюк Л.П. (1), Пивоварчук Д.С. (1), Дяків О.Б. (2), Габор Г.Г. (1)
(1) — Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна
(2) — КУТОР «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня», м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Лайм-бореліоз є поширеною трансмісивною кліщовою інфекцією. Несвоєчасні діагностика і лікування призводять до хронізації процесу з розвитком пізніх уражень різних систем і органів і можливої інвалідизації. Мета дослідження: розробити програму реабілітаційних заходів для дітей, хворих на Лайм-бореліоз. Матеріали та методи. Дослідження проводили на базі Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. У дослідженні взяли участь 20 дітей — жителів Тернопільської області, які звернулися до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні з приводу укусів кліщів і, як наслідок, діагностованого Лайм-артриту. Для оцінки інтенсивності болю ми використовували шкали й опитувальник для діагностики невропатичного болю DN4. Призначали лабораторно-інструментальні дослідження — визначення рівня малонового діальдегіду, дієнових кон’югатів, супероксиддисмутази. Результати. Клінічне обстеження уражених кліщами дітей з Лайм-бореліозом показало, що найбільш поширеним початковим клінічним проявом Лайм-бореліозу є типове шкірне захворювання — мігруюча еритема. У випадку наявності артриту всі діти відзначають запальні зміни і біль у ділянці суглобів. У результаті проведених досліджень встановлено активацію перекисного окиснення в дітей з Лайм-бореліозом (підвищення рівня малонового діальдегіду і зниження супероксиддисмутази, дієнових кон’югатів). Показано, що комбінована терапія із застосуванням магнітолазерної терапії приводить до нормалізації показників перекисного окиснення ліпідів. Висновки. У всіх дітей з Лайм-артритом відзначається больовий синдром різного ступеня вираженості. У хворих на Лайм-бореліоз спостерігається підвищення активності перекисного окиснення ліпідів і зниження функціональної здатності антиоксидантної системи захисту. У дітей, яким проводилося традиційне антибактеріальне лікування Лайм-артриту, нормалізація перекисного окиснення ліпідів відбулася частково, про що свідчить вірогідно знижений рівень дієнових кон’югатів порівняно з контролем. У групі хворих, яким проводилося комбіноване лікування Лайм-артриту (антибактеріальна терапія + магнітолазерна терапія), відбулася нормалізація активності антиоксидантного захисту. Комбінування магнітолазерної терапії з антибактеріальною терапією поліпшує больовий статус і прискорює реабілітацію дітей.

Background. Lyme disease is a common tick-borne infection. Untimely diagnosis and treatment lead to the chronicity of the process with the development of late lesions of various systems and organs and possible disability. The purpose of the study was to develop a program of rehabilitation measures for children with Lyme disease. Material and methods. The research was conducted on the basis of the Ternopil Regional Children’s Hospital. Twenty children, residents of the Ternopil region, who applied to the Ternopil Regio­nal Children’s Hospital for tick bites and, as a result, diagnosed Lyme arthritis, took part in the study. To assess the severity of pain, we used scales and questionnaires for the diagnosis of DN4 neuropathic pain. Laboratory and instrumental studies were performed such as evaluation of the level of malondialdehyde, diene conjugates, superoxide dismutase. Results. Clinical examination of tick-affected children with Lyme disease showed that the most common primary clinical manifestation is a typical skin lesion — erythema migrans. In case of arthritis, all children notice inflammatory changes and pain in the joints. As a result of the conducted studies, the activation of peroxidation in children with Lyme disease was detected (an increase in the level of malondialdehyde and a decrease in superoxide dismutase, diene conjugates). It was shown that combined therapy with the use of magnetic laser therapy leads to the normalization of lipid peroxidation. Conclusions. All children with Lyme arthritis have a pain syndrome of varying severity. In patients with Lyme disease, there is an increase in the activity of lipid peroxidation and a decrease in the functional capacity of the antioxidant defense system. Children who underwent traditional treatment for Lyme arthritis reported a partial normalization of lipid peroxidation as evidenced by a significantly decreased level of diene conjugates compared to controls. In the group of patients who underwent combined treatment for Lyme arthritis (antibacterial therapy + magnetic laser therapy), the activity of antioxidant defense was normalized. Combination of magnetic laser therapy with antibacterial therapy demonstrates an improvement of pain status and faster rehabilitation of children.


Ключові слова

Лайм-бореліоз; B.burgdorferi; діти; больовий синдром; перекисне окиснення ліпідів

Lyme disease; B.burgdorferi; children; pain syndrome; lipid peroxidation


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Nykytyuk S., Klymnyuk S., Podobivsky S., Levenets S., Stelmakh O. Lyme borreliosis — endemic disease in children of Ternopil Region. Georgian Med. News. 2020. 307. 95-103. PMID: 33270585.
2. Groth M., Skrzydlewska E., Dobrzyńska M., Pancewicz S., Moniuszko-Malinowska A. Redox Imbalance and Its Metabolic Consequences in Tick-Borne Diseases. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2022. 12. 8703. doi: 10.3389/fcimb.2022.870398. 
3. Коробейникова Э.Н. Модификация определения продуктов ПОЛ в реакции с тиобарбитуровой кислотой. Лаб. дело. 1989. № 7. С. 8-10.
4. Li W., Liu H., Zhou J.S. et al. Caveolin-1 Inhibits Expression of Antioxidant Enzymes through Direct Interaction with Nuclear Erythroid 2 p45-related Factor-2 (Nrf2). J. Biol. Chem. 2012. Vol. 287. № 25. P. 20922-20930.
5. Чевари С., Чаба И., Секей Й. Роль супероксидредуктазы в окислительных процессах клетки и метод определения ее в биологическом материале. Лаб. дело. 1985. № 11. С. 678-681.
6. Centers for Disease Control and Prevention. Lyme disease (Borrelia burgdorferi): 2017 case definition. https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/lyme-disease/case-definition/2017.
7. Boylan J.A., Lawrence K.A., Downey J.S., Gerardini F.C. Borrelia burgdorferi membranes are major targets of reactive oxygen species. Molecular Microbiology. 2008. Vol. 68. Issue 3. Р. 786-799. doi: 10.1111/j.1365-2958.2008.06204.x.
8. Badawi А., Arora Р., Brenner D. Biologic Markers of Antibiotic-Refractory Lyme Arthritis in Human: A Systematic Review. Infectious Diseases & Therapy. 2019. 8(1). e5-e22. doi: https://doi.org/10.1007/s40121-018-0223-0.
9. Биць Ю.В., Бутенко Г.М., Гоженко А.І. та ін., за ред. Зай–ка М.Н., Биця Ю.В., Кришталя М.В. Патофізіологія. 5-те вид. Київ: Медицина, 2015. 752 с.
10. Ratajczak-Wrona W., Jabłońska E., Pancewicz S.A., Zajkowska J., Garley M., Iżycka-Herman A., Sawko Ł. Evaluation of serum levels of nitric oxide and its biomarkers in patients with Lyme borreliosis. Prog. Health Sci. 2013. 3.2. 26.
11. Nykytyuk S., Boyarchuk O., Klymnyuk S., Levenets S. The Jarisch-Herxheimer reaction associated with doxycycline in a patient with Lyme arthritis. Reumatologia. 2020. 58(5). 335-338. doi: 10.5114/reum.2020.99143.
12. Никитюк С.О., Климнюк С.І. Алгоритм діагностики лайм-артриту в підлітків. Інформаційний лист. 2019. № 275. 
13. Самосюк И.З., Чухраев Н.В., Мясников В.Г., Самосюк Н.И. Магнитолазероультразвуковая терапия. Выпуск 4. Часть 1. 2001. 200 с.
14. Kerstholt M., Brouwer M., Vrugt M., Oosting M., Netea M.G., Joosten L.A.B. Borrelia burgdorferi inhibits NADPH-mediated reactive oxyg en species production through the mTOR pathway. Ticks and Tick-borne Diseases. 2022. 13.4. 101943. doi: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2022.101943.12.7. 
15. Брискин Б.С., Алиев И.М., Полонский А.К., Ступин И.В. Магнитолазерная терапия в комплексном лечении печеночной недостаточности. М., 1996. 154 с.
16. Łuczaj W., Moniuszko A., Rusak M., Pancewicz S., Zajkowska J., Skrzydlewska E. Lipid peroxidation products as potential bioindicators of Lyme arthritis. European Journal of Clinical Microbiology Infectious Di–seases. 2011. 30. 415-422. http://dx.doi.org/10.5604/12321966.1167708.
17. Saxena P., Selvaraj K., Khare S.K., Chaudhary N. Superoxide dismutase as multipotent therapeutic antioxidant enzyme: Role in human diseases. Biotechnology Letters. 2022. 44. 1-22. https://doi.org/10.1007/s10529-021-03200-3.
18. Moniuszko-Malinowska A., Łuczaj W., Jarocka-Karpowicz I., Pancewicz S., Zajkowska J., Andrisic L., Zarkovic N., Skrzydlewska E. Lipid peroxidation in the pathogenesis of neuroborreliosis. Free Radic. Biol. Med. 2016. 96. 255-263. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2016.04.032.
19. Oğul Y., Cengiz B.G.M., Sarı R.A., Kızıltunç A. Decreased Na+/K+ pump activity in the erythrocyte membrane due to malondialdehyde in rheumatoid arthriti: an in vivo and in silico study. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2022. 100(10). 968-982. doi: 10.1139/cjpp-2022-0171. 
20. Mantle D., Turton N., Hargreaves I.P. Lyme Disease: A Role for Coenzyme Q10 Supplementation? Antioxidants. 2022. 11(4). 667. doi: 10.3390/antiox11040667.

Повернутися до номеру