Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Нирки" Том 12, №1, 2023

Повернутися до номеру

Гіперурикемія при ХХН 4-ї стадії — питання доречності уратзнижуючої терапії

Автори: Мельник І.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Нефрологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Вже майже 20 років питання гіперурикемії вивчається у нефрологічному, ревматологічному, кардіологічному, ендокринологічному та неврологічному напрямках медицини. У всіх країнах світу майже паралельно відбувається відкриття нових аспектів цього клінічного симптому, спростовуються якісь факти та впроваджуються оновлені практичні рекомендації. Головною медичною аксіомою зараз є те, що гіперурикемія — це симптом хронічної хвороби нирок (ХХН) будь-якої стадії, проте патогенетичні механізми впливу підвищеного рівня сечової кислоти на функцію нирок достеменно невідомі. Коригувати її рівень необхідно при певних клінічних та лабораторних критеріях, щоб знизити ризик серцево-судинної патології та підвищеної смертності, впливати на перебіг цукрового діабету та, можливо, запобігати ожирінню. Залишається ще досить багато запитань та нез’ясованих фактів. Наприклад: яка роль гіперурикемії при ХХН, який рівень зниження показника сечової кислоти є безпечним та доцільним? Який причинно-наслідковий зв’язок між рівнем сечової кислоти та прогресуванням ХХН? Чи є лікування безсимптомної гіперурикемії ефективним абсолютно для всіх пацієнтів? Чи необхідний диференційований підхід до зниження рівня сечової кислоти залежно від стадії ХХН? Коли слід врахувати фізіологічний позитивний ефект гіперурикемії на клітини нирок і судин та не призначати гіпоурикемічну терапію? Наше спостереження двох пацієнтів, що відбувалося в межах рандомізованого пацієнт-орієнтованого дослідження «Розроблення технології збереження функції нирок у пацієнтів із ХХН та гіперурикемією», прямих відповідей на всі ці запитання не дає, але дозволяє зробити припущення, що гіперурикемія може мати компенсаторний характер для функції нирок і активно знижувати її рівень не завжди буде доречно. Стаття ставить на меті привернути увагу до того факту, що коли гіперурикемія сприяє гіперфільтрації для збереження функції нирок, зниження її рівня, імовірно, є недоречним абсолютно для всіх пацієнтів. І можливо, за певних станів та в індивідуальній клінічній ситуації, лікар має право не призначати цей вид терапії без негативних наслідків для функції нирок.

For almost 20 years, the issue of hyperuricemia has been studied in nephrology, rheumatology, cardiology, endocrinology, and neurology areas of medicine. In all countries of the world, new aspects of this clinical symptom are being revealed almost simultaneously, some facts are being disproved, and updated practical re­commendations are being implemented. The main medical axiom now is that hyperuricemia is a symptom of chronic kidney disease (CKD) of any stage, but the pathogenetic mechanisms of the effect of a high uric acid level on kidney function are not known for sure. It is necessary to correct its level under certain clinical and laboratory criteria in order to reduce the risk of cardiovascular disease and the risk of increased mortality, to influence the course of diabetes and possibly prevent obesity. There are still a lot of questions and unexplained facts. For example, what is the role of hyperuricemia in CKD, what level of uric acid reduction is safe and appropriate? What is the causal relationship between uric acid levels and CKD progression? Is the treatment of asymptomatic hyperuricemia effective for absolutely all patients? Is a differentiated approach to lowering the level of uric acid necessary depending on the stage of CKD? When should one take into account the physiological positive effect of hyperuricemia on kidney and vascular cells and not prescribe urate-lowering therapy? Our observation of two patients, which took place within the randomized patient-oriented study “Development of technology to preserve kidney function in patients with CKD and hyperuricemia”, does not provide direct answers to all these questions, but allows us to assume that hyperuricemia can be compensatory for kidney function, and it will not always be appropriate to actively reduce its level. The article aims to draw attention to the fact that when hyperuricemia causes hyperfiltration to preserve kidney function, lowering its level may be inappropriate for absolutely all patients. And maybe in certain conditions and indivi­dual clinical situation, the doctor has the option not to prescribe this type of therapy without negative consequences for kidney function.


Ключові слова

гіперурикемія; функція нирок; хронічна хвороба нирок; клубочкова фільтрація; сечова кислота; співвідношення альбумін/креатинін; гіперфільтрація

hyperuricemia; kidney function; chronic kidney di­sease; glomerular filtration; uric acid; albumin to creatinine ratio; hyperfiltration


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Ані Крішнана Е. Post hoc, перехресний аналіз даних Національного дослідження здоров’я та харчування (NHANES) за 2009–2010 рр. дорослих віком понад 20 років. 10(2).
2. https://www.dontfailkidney.com/; для медичних працівників США. 
3. Юращек С.П., Ковелл Л.Ц., Міллер 3-й E.R., Гелбер А.С. Асоціація захворювання нирок із поширеною подагрою в Сполучених Штатах у 1988–1994 та 2007–2010 роках. Semin Аrthrit Rheum. 2013. 42. 551-561; https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2012.09.009(4)
4. Джонсон Р.Дж., Санчес Лозада Л.Г., М.А. Ланаспа, Піани Ф., Боргі К. Сечова кислота та хронічна хвороба нирок: ще багато чого потрібно зробити. Kidney International Reports. Відкритий доступ. Опубл.: 5 грудня 2022 р. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ekir.2022.11.016.
5. Ду-Хо Лім, Джи Сон О, Су Мін Ан, Чанг-Кеун Лі, Сеунг Вон Чой, Бін Ю. Фебуксостат у пацієнтів з гіперурикемією та хронічною нирковою недостатністю. 5 серпня 2016 р. DOI: https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2016.07.001.
6. Андерс Г.-Й., Лі Ц., Штайгер С. Безсимптомна гіперурикемія при хронічній хворобі нирок: механізми та клінічні наслідки. Клінічний нирковий журнал, sfad006, https://doi.org/10.1093/ckj/sfad006. Опубл.: 10 січня 2023 р.
7. Кушніренко С.В. Хронічна хвороба нирок і гіперурикемія. Ліки України. 2020. 3(239). 30-34. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2020.3(239).214274.
8. Головач І.Ю., Єгудіна Є.Д. Подагра: стара знайома в рамках сучасних рекомендацій. Практикуючий лікар. 2019. plr.com.ua.
9. Лю П. Чень, Й. Ван Б. та ін. Лікування алопуринолом покращує функцію нирок у пацієнтів з діабетом 2-го типу та безсимптомною гіперурикемією: 3-річне рандомізоване паралельне контрольоване дослідження. Clin. Endocrinol. (Oxf). 2015. 83. 475-482. https://doi.org/10.1111/cen.12673.
10. Іванов Д.Д., Савицька Л.М., Бабенко З.В. Гіперурикемія і прогноз ХХН. Нирки. 2017. Т. 6. № 3. С. 155-159. 
11. Ivanov D., Ivanova M., Bevzenko T. Febuxostat improves GFR and BP in non-diabetic adults with CKD 2-3: 6 years treatment and follow-up. Nephrology. Dialysis. Transplantation. 2018. 33. N5 SuO025. i626-i626. DOI: 10.1093/ndt/gfy104.SuO025.
12. Иванов Д.Д., Кушниренко С.В., Ротова С.А., Мельник И.И. Коррекция гиперурикемии в сохранении функции почек у подростков. Педиатрия. Восточная Европа. 2022. Т. 10. 2. 200-209. DOI: 10.34883/PI.2022.10.2.001.
13. Иванов Д.Д., Кушниренко С.В., Мельник И.И., Ротова С.А., Завальная И.Н. Технология сохранения функции почек у людей с ХБП и гиперурикемией. Сб. тезисов III Междунар. науч.-практ. конф. «Здоровые почки — здоровая жизнь», посвящ. Всемирному дню почки — 2022. 25 марта 2022 года. С. 81-85.
14. Піані Ф., Сасай Ф., Бьорнстад П. та ін. Гіперурикемія та хронічна хвороба нирок: лікувати чи не лікувати? Бразильській нефрологічний журнал. 2021, жовтень — грудень. 43 (4); https://doi.org/10.1590/2175-8239-JBN-2020-U002. 
15. Чень Си, Лю Джим, Яо Кю. Захворювання, пов’язані з гіперурикемією, та інгібітори ксантиноксидоредуктази (XOR): огляд. Міжнародний медичний журнал експериментальних і клінічних досліджень. 2016, 17 липня. 22. 2501-2512. DOI: 10.12659/msm.899852. PMID: 27423335. PMCID: PMC4961276.

Повернутися до номеру