Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія те серцево-судинні захворювання" Том 15, №3-4, 2022

Повернутися до номеру

Артеріальна гіпертензія та стрес: С-тип артеріальної гіпертензії та резистентність до антигіпертензивної терапії

Автори: Сіренко Ю.М., Рековець О.Л., Радченко Г.Д.
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Неконтрольований артеріальний тиск (АТ), особливо на фоні стресу, пов’язаний із чотириразовим збільшенням ризику розвитку серцево-судинних подій порівняно з пацієнтами з артеріальною гіпертензією (АГ), які досягли цільового рівня АТ. Стрес-індукована АГ — це гостре, транзиторне та лабільне підвищення АТ під впливом психосоціальних факторів. Вона може виникати і в людей із нормальним АТ, і в тих, хто страждає від АГ. Найбільш відомими варіантами такої АГ є АГ «білого халата» та «гіпертензія на робочому місці». Мета. Оцінити механізми впливу стресу на розвиток артеріальної гіпертензії та типів артеріальної гіпертензії. Матеріали та методи. На сьогодні існує два типи артеріальної гіпертензії: Н-тип, визначений як АГ, асоційована з підвищенням рівня гомоцистеїну, та С-тип АГ, при якому визначається підвищений рівень кортизолу крові (новий тип стресу), що може бути викликаний нездоровим способом життя. Такий вид гіпертензії найчастіше зустрічається в молодому віці та сприяє розвитку ранніх гострих інфарктів міокарда, інсультів, гострої або хронічної серцевої недостатності, раптової серцевої смерті. У відділенні вторинних і легеневих гіпертензій ДУ «ННЦ «Інститут кардіології, клінічної і регенеративної медицини ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України» в 1146 пацієнтів із резистентною АГ визначали рівень кортизолу крові. Результати. С-тип АГ є результатом дії багатьох факторів, які повязані з нездоровим способом життя та включають ожиріння, синдром обструктивного апное сну, надмірне споживання солі, паління. С-тип АГ діагностується за анамнезом життя пацієнта, його способом життя та рівнем кортизолу в крові, слині, сечі, волоссі. Для лікування С-типу АГ та запобігання йому необхідний багатовекторний підхід: вплив на спосіб життя ще з дитячого та молодого віку, розвиток стратегій здорового харчування, фізичної культури виховання, що в кінцевому підсумку призведе до зменшення ризиків серцево-судинної захворюваності та смертності. Серед пацієнтів із резистентною артеріальною гіпертензією, у яких не вдалося досягти цільового рівня АТ, було виявлено вищий рівень кортизолу крові — С-тип АГ (155,0 ± 44,0 нг/л проти 35,9 ± 20,8 нг/л, р = 0,026) порівняно з пацієнтами, у яких вдалося досягти цільового рівня АТ. Висновок. Пацієнти з резистетною артеріальною гіпертензією, які не досягли цільового рівня артеріального тиску, мали С-тип артеріальної гіпертензії. АГ є патологічним станом із різними механізмами виникнення. Підвищення АТ відбувається за участю центральної та периферичної нервової системи на різних рівнях. Активація симпатоадреналової системи під впливом емоційного стресу призводить до збільшення рівня АТ. Ступінь та тривалість саме стресорної активації симпатоадреналової системи, яка, у свою чергу, залежить від багатьох інших факторів (умов навколишнього середовища, генетичної та конституційної схильності, індивідуальних особливостей психічної реакції, наявності супутніх захворювань або метаболічних розладів), пов’язані з виникненням АГ.

Background. Uncontrolled blood pressure, especially in the context of stress, is associated with a fourfold increase in the risk of developing cardiovascular events compared to patients with hypertension who have reached the target BP level. Stress-induced hypertension is an acute, transient and labile increase in blood pressure under the influence of psychosocial factors. It can occur both in people with normal blood pressure and in those who suffer from hypertension. The most well-known variants of such hypertension are white coat hypertension and hypertension at the workplace. Aim: to evaluate the mechanisms of the influence of stress on the development of hypertension, types of hypertension and resistance. Materials and methods. To date, there are two types of hypertension: H-type, defined as hypertension associated with an increase in the level of homocysteine, and C-type hypertension in which an increased level of blood cortisol (a new type of stress) is determined, which can be caused by an unhealthy lifestyle. This type of hypertension is most often found at a young age, and contributes to the development of early acute myocardial infarctions, strokes, acute or chronic heart failure, and sudden cardiac death. At the Department of Secondary and Pulmonary Hypertensions of the State Institution “National Scientific Center “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology” of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, blood cortisol levels were determined in 1146 patients with resistant hypertension. Results. C-type hypertension is a result of many factors that are associated with an unhealthy lifestyle and includes obesity, obstructive sleep apnea syndrome, excessive salt intake, and smoking. C-type hypertension is diagnosed based on the patient’s life history, lifestyle, and cortisol levels in blood, saliva, urine, and hair. A multi-vector approach is necessary for the treatment and prevention of C-type hypertension: influence on lifestyle from childhood and youth, development of strategies for healthy nutrition, physical education, which will ultimately lead to a reduction in the risks of cardiovascular morbidity and mortality. Among patients with resistant hypertension in whom it was not possible to achieve the target level of blood pressure, a higher level of blood cortisol was found — C-type hypertension (155.0 ± 44.0 ng/l versus 35.9 ± 20.8 ng/l, p = 0.026) compared to those who managed to reach the target blood pressure level. Conclusion. Patients with resistant hypertension who did not reach the target level of blood pressure had C-type hypertension. Hypertension is a pathological condition with various mechanisms of occurrence. An increase in blood pressure occurs with the participation of the central and peripheral nervous system at different levels. Activation of the sympathoadrenal system under the influence of emotional stress leads to an increase in blood pressure. The degree and duration of stressor activation of the sympathoadrenal system, which, in turn, depends on many other factors (environmental conditions, genetic and constitutional predisposition, individual characteristics of the mental reaction, the presence of concomitant diseases or metabolic disorders), are associated with the development of hypertension.


Ключові слова

симпатоадреналова система; стрес; артеріальна гіпертензія; резистентна гіпертензія; С-тип артеріальної гіпертензії

sympathoadrenal system; stress; hypertension; resistant hypertension; C-type hypertension


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Настанова та клінічний протокол надання медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія». Наказ МОЗ України № 384 від 24.05.2012. К., 2012. 107 с.
2. Aiyagari V., Badruddin A. Management of hypertension in acute stroke. Expert Review of Cardiovascular Therapy. 2009. 7(6). 637-646. https://doi.org/10.1586/ erc.09.45
3. Sung Il Choi, Soon Kil Kim, Sungha Park et al.  Prevalence of resistant hypertension and associated factors for blood pressure control status with optimal medical therapy using Korean ambulatory blood pressure monitoring registry data. Clin. Hypertens. 2016. 22. 8.
4. Chun-Song Hu, Tengiz Tkebuchava, Qing-Hua Wu, Da-Yi Hu. C-type Hypertension: An Ignored New Killer? www.cardiologyplus.org. DOI: 10.4103/2470-7511.248465.
5. Cohen B.Е., Edmondson D., Kronish I.M. State of the art review: depression, stress, anxiety, and cardiovascular dise-ase. Am. J. Hypertens. 2015. 28(11). 1295-302. https://doi.org/10.1093/ajh/ hpv047
6. Dalmazo A.L., Fetter C., Goldmeier S., Irigoyen M.С., Pellanda L.C., Barbosa E.C.D., Moreira T.R., Osório D.R.D. Stress and Food Consumption Relationship in Hypertensive Patients. Arq. Bras. Cardiol. 2019 Sep 2. 113(3). 374-380. doi: 10.5935/abc.20190175. PMID: 31482989; PMCID: PMC6882396.
7. de Boer I.Н., Heerspink H.J.L., Hurst C., Khunti K., Liew A., Michos E.D. et al. Executive summary of the 2020 KDIGO Diabetes Management in CKD Guideline: evidence-based advances in monitoring and treatment. Kidney Int. 2020 Oct. 98(4). 839-848. doi: 10.1016/j.kint.2020.06.024.
8. Delaney J.А., Oddson B.Е., Kramer H., Shea S., Psaty B.М., McClelland R.L. Baseline depressive symptoms are not associated with clinically important levels of incident hypertension during two years of follow-up: the multi-ethnic study of atherosclerosis. Hypertension. 2010. 55(2). 408-14. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.139824
9. Doumas M., Imprialos K.Р., Kallistratos M.S., Manolis A.J. Recent advances in understanding and managing resistant/refractory hypertension. F1000Res. 2020 Mar 9. 9. F1000 Faculty Rev-169. doi: 10.12688/f1000research.21669.1. PMID: 32201574; PMCID: PMC7065661.
10. Esler M., Jennings G., Lambert G., Meredith I., Horne M., Eisenhofer G. Overflow of catecholamine neurotransmitters to the circulation: source, fate and functions. Physiol. Rev. 1990. 70. 963-985.
11. Franklin S.S., Thijs L., Hansen T.W., Li Y., Boggia J., Kikuya M. et al. Significance of white-coat hypertension in older persons with isolated systolic hypertension: a meta-analysis using the International Data-base on Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Relation to Cardiovascular Outcomes population. Hypertension. 2012. 59. 564-571.
12. Fredrikson M., Matthews K.A. Cardiovascular responses to behavioral stress and hypertension: a meta-analytic review. Ann. Behav. Med. 1990. 12(1). 30-9. https://doi.org/10.1207/ s15324796abm1201_3
13. Freeman Z.S. Stress and hypertension — a critical review. Med. J. Aust. 1990 Nov 19. 153(10). 621-5. doi: 10.5694/j.1326-5377.1990.tb126276.x. PMID: 2233437.
14. Graham I.M., Daly L.E., Refsum H.M., Robinson K., Brattström L.E., Ueland P.M. et al. Plasma homocysteine as a risk factor for vascular disease. The European Concerted Action Project. JAMA. 1997. 277(22). 1775-1781. https://doi.org/10.1001/jama.1997.03540460039030
15. Haddad C., Courand P.Y., Berge C., Harbaoui B., Lantelme P. Impact of cortisol on blood pressure and hypertension-mediated organ damage in hypertensive patients. J. Hypertens. 2021 Jul 1. 39(7). 1412-1420. doi: 10.1097/HJH.0000000000002801. PMID: 33534343.
16. Hassoun L., Herrmann-Lingen C., Hapke U., Neuhau-ser H., Scheidt-Nave C., Meyer T. Association between chronic stress and blood pressure: findings from the German Health Interview and Examination Survey for Adults 2008–2011. Psychosom. Med. 2015. 77(5). 575-82. https://doi.org/10.1097/PSY. 0000000000000183 
17. Huang Y., Huang W., Mai W., Cai X., An D., Liu Z. et al. White-coat hypertension is a risk factor for cardiovascular diseases and total mortality. J. Hypertension. 2017. 35(4). 677-88. https://doi.org/10. 1097/HJH.0000000000001226
18. Kaplan N.M. Stress, the sympathetic nervous system and hypertension. J. Hum. Stress. 1978. 4(3). 29-34. https://doi.org/10.1080/ 0097840X.1978.9934993
19. Leoo T., Lindgren A., Petersson J., von Arbin M. Risk Factors and Treatment at Recurrent Stroke Onset: Results from the Recurrent Stroke Quality and Epidemiology (RESQUE) Study. Cerebrovascular Diseases. 2008. 25(3). 254-260. https://doi.org/10.1159/000113864
20. Liu M.Y., Li N., Li W.А., Khan H. Association between psychosocial stress and hypertension: a systematic review and meta-analysis. Neurol. Res. 2017. 39(6). 573-580. doi: https://doi.org/10.1080/ 01616412.2017.1317904
21. Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K., Sirenko Y., Wood D.A. et al. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2013 Jul. 34(28). 2159-219. doi: 10.1093/eurheartj/eht151.
22. Mancia G. White-coat hypertension: growing evidence in favour of its adverse prognostic significance. J. Hypertens. 2017. 35(4). 710-2. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000001289
23. Pan L. Хiaomei Хie, Dayue Liu et al. Obstructive sleep apnoea and risks of all-cause mortality: preliminary evidence from prospective cohort studies.  Sleep and Breathing. 2016. 20. 81. 345-353.
24. Redina O.Е., MarkelA.L. Stress, Genes, and Hypertension. Contribution of the ISIAH Rat Strain Study. Current Hypertension Reports. 2018. 20. 66. https://doi.org/10.1007/s11906-018-0870-2 
25. Redina O.Е., Markel A.L. Stress, Genes, and Hypertension. Contribution of the ISIAH Rat Strain Study. Curr. Hypertens Rep. 2018 Jun 16. 20(8). 66. doi: 10.1007/s11906-018-0870-2. PMID: 29909475.
26. Saposnik G., Ray J.G., Sheridan P., McQueen M., Lonn E. Homocysteine-Lowering Therapy and Stroke Risk, Severity, and Disability. Stroke. 2009. 40(4). 1365-1372. https:// doi.org/10.1161/strokeaha.108.529503 
27. Sen U., Mishra P.K., Tyagi N., Tyagi S.C. Homocysteine to Hydrogen Sulfide or Hypertension. Cell Biochemistry and Biophysics. 2010. 57(2–3). 49-58. https://doi.org/10.1007/s12013- 010-9079-y
28. Sirenko Y., Rekovets O., Torbas O. Predictors of Resistance Hypertension and Achievement of Target Blood Pressure Levels in Patients with Resistant Hypertension. IntechOpen. 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.88126 
29. Xu G., Liu X., Wu W., Zhang R., Yin Q. Recurrence after Ischemic Stroke in Chinese Patients: Impact of Uncontrolled Modifiable Risk Factors. Cerebrovascular Diseases. 2006. 23(2–3). 117-120. https://doi.org/10.1159/000097047
30. Zhang W., Sun K., Chen J., Liao Y., Qin Q., Ma A., Wang D., Zhu Z., Wang Y., Hui R. High plasma homocys-teine levels contribute to the risk of stroke recurrence and allcause mortality in a large prospective stroke population. Clinical Science. 2009. 118(3). 187-194. https://doi.org/10.1042/ cs20090142 
31. Zhou F., Hou D., Wang Y., Yu D. Evaluation of H-type hypertension prevalence and its influence on the risk of increased carotid intima-media thickness among a high-risk stroke population in Hainan Province, China. Medicine. 2020. 99(35). e21953. https://doi.org/10.1097/ md.0000000000021953

Повернутися до номеру