Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Травма" Том 23, №2, 2022

Повернутися до номеру

Можливості AOSpine Thoracolumbar Spine Injury Classification System у визначенні тактики лікування травматичних ушкоджень грудопоперекового переходу (огляд літератури)

Автори: Нехлопочин О.С. (1), Вороді М.В. (1, 2), Чешук Є.В. (1, 2)
(1) — ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Анатомічні особливості грудопоперекового переходу визначають значну схильність цієї зони до травматичних ушкоджень. Тактика лікування ушкоджень грудопоперекового переходу досить суперечлива. Запропоновано велику кількість методів, які демонструють ефективність при тих чи інших видах ушкоджень. Однак єдиної концепції, що визначає конкретний метод лікування для певного комплексу патоморфологічних змін, не сформовано. Тенденцією останніх десятиріч є розробка і активне впровадження у клінічну практику тактикоорієнтованих класифікацій травматичних ушкоджень певного відділу хребта, які враховують низку різнорідних чинників та надають клініцисту більш-менш чітку схему лікувальних заходів. Щодо грудопоперекового переходу такою класифікацією є AOSpine Thoracolumbar Spine Injury Classification System. Схему розроблено для характеристики ушкодження грудного та поперекового відділів хребта, але особливості грудопоперекового переходу, як і в раніше запропонованих класифікаціях, не взяті до уваги. Класифікація ґрунтується на оцінці трьох базових критеріїв (морфологічна характеристика перелому, неврологічний статус постраждалого та уточнюючі клінічні модифікатори). Ієрархія розподілу типів травматичних ушкоджень відповідає зростанню ступеня тяжкості. Виділяють три основні типи ушкодження: компресійні травми, неспроможність заднього чи переднього зв’язкового комплексу, ушкодження, що супроводжується зміщенням у будь-якій площині. В огляді наведено детальну характеристику всіх варіантів ушкоджень. Автори AOSpine Thoracolumbar Spine Injury Classification System намагалися створити досить просту, універсальну і добре відтворювану класифікацію для відображення основних хірургічних переваг та визначення найраціональнішого підходу до лікування. Установлено, що, незважаючи на високу відтворюваність результатів, аналізована класифікація фактично є описовим інструментом без визначення будь-якої тактики для конкретного випадку. Як інструмент кількісної оцінки ступеня тяжкості травми розглянуто шкалу тяжкості ушкоджень грудопоперекового відділу хребта, що ґрунтується на класифікації AO. Шкала на підставі суми балів, що характеризує певне ушкодження, дає змогу зробити вибір на користь хірургічного або консервативного лікування. Як найдетальніший алгоритм терапії ушкоджень грудопоперекового відділу хребта розглянуто схему, запропоновану спінальною секцією Німецького товариства з ортопедії і травми. Алгоритм ґрунтується на AOSpine Thoracolumbar Spine Injury Classification System, але використано також низку морфологічних модифікаторів, що дало змогу адекватно визначити найоптимальніший метод лікування певного типу ушкодження.

The anatomical features of the thoracolumbar junction determine the significant predisposition of this area to traumatic injuries. The treatment tactics thoracolumbar junction lesion is quite controversial. A large number of methods have been proposed to demonstrate their effectiveness in various types of da-mage. However, a single concept that defines a specific method of treatment for a certain set of pathomorphological changes has not yet been formed. The trend of the last ten years is the development and active introduction into clinical practice of tactically oriented clinical classifications of traumatic injuries of sertain part of the spine. These classifications consider a number of heterogeneous factors and providе а clinician with a more or less clear scheme of therapeutic measures. As to the thoracolumbar junction, such a classification is AOSpine Thoracolumbar Spine Injury Classification System. The scheme was developed in order to characterize injuries of the entire thoracic and lumbar spine, while the features of the thoracolumbar junction, as in the previously proposed classifications, are practically not taken into account. The classification is based on the assessment of 3 basic criteria: the morphological characteristics of the fracture, the neurological status of the patient, and clarifying clinical modifiers. The hierarchy of the distribution of types of traumatic injuries corresponds to an increase in the severity degree. There are 3 main types: compression injuries; failure of the posterior or anterior ligamentous complex; damage accompanied by displacement in any plane. When developed the prurpose was the creation of a fairly simple, universal and well-reproducible classification in order to reflect global surgical preferences and determine the most rational approach to treatment. This review provides a detailed description of all damage options. It has been established that despite the high reproducibility of the results, the classification actually remains a descriptive tool, without assuming the definition of any tactics for each specific classified case. The thoracolumbar spine injury severity scale, which is based on the AO classification, is considered as a tool for quantitative assessment of the severity of injury. The scale, based on the sum of points characterizing a certain damage, allows you to make a choice in favor of either surgical or conservative treatment. The scheme proposed by the Spine Section of the German Society for Orthopaedics and Trauma is considered as the most detailed algorithm for the treatment of injuries to the thoracolumbar spine. The algorithm is based on the AOSpine Thoracolumbar Spine Injury Classification System, but uses a number of additional morphological modifiers, which made it possible to more adequately determine the most rational treatment method for a particular type of injury.


Ключові слова

грудопоперековий перехід; травматичне ушкодження; класифікація; AOSpine

thoracolumbar junction; traumatic injuries; classification; AOSpine


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Smith H.E., Anderson D.G., Vaccaro A.R., Albert T.J., Hilibrand A.S., Harrop J.S., et al. Anatomy, Biomecha-nics, and Classification of Thoracolumbar Injuries. Seminars in Spine Surgery. 2010. 22(1). 2-7. doi: 10.1053/j.semss.2009.10.001.
2. Rudol G., Gummerson N.W. (ii) Thoracolumbar spinal fractures: review of anatomy, biomechanics, classification and treatment. Orthopaedics and Trauma. 2014. 28(2). 70-78. doi: 10.1016/j.mporth.2014.01.003.
3. Fradet L., Petit Y., Wagnac E., Aubin C.E., Arnoux P.J. Biomechanics of thoracolumbar junction vertebral fractures from various kinematic conditions. Medical & Biological Engineering & Computing. 2014. 52(1). 87-94. doi: 10.1007/s11517-013-1124-8, PMID: 24165806.
4. Leucht P., Fischer K., Muhr G., Mueller E.J. Epidemio-logy of traumatic spine fractures. Injury. 2009. 40(2). 166-172. doi: 10.1016/j.injury.2008.06.040, PMID: 19233356.
5. van Middendorp J.J., Audige L., Hanson B., Chapman J.R., Hosman A.J. What should an ideal spinal injury classification system consist of? A methodological review and conceptual proposal for future classifications. Eur. Spine J. 2010. 19(8). 1238-1249. doi: 10.1007/s00586-010-1415-9, PMID: 20464432.
6. Vaccaro A.R., Oner C., Kepler C.K., Dvorak M., Schnake K., Bellabarba C., et al. AOSpine thoracolumbar spine injury classification system: fracture description, neurological status, and key modifiers. Spine (Phila Pa 1976). 2013. 38(23). 2028-2037. doi: 10.1097/BRS.0b013e3182a8a381, PMID: 23970107.
7. Magerl F., Aebi M., Gertzbein S.D., Harms J., Nazarian S. A comprehensive classification of thoracic and lumbar injuries. Eur. Spine J. 1994. 3(4). 184-201. doi: 10.1007/BF02221591, PMID: 7866834.
8. Vaccaro A.R., Lehman R.A., Jr., Hurlbert R.J., Anderson P.A., Harris M., Hedlund R., et al. A new classification of thoracolumbar injuries: the importance of injury morpho-logy, the integrity of the posterior ligamentous complex, and neurologic status. Spine (Phila Pa 1976). 2005. 30(20). 2325-2333. doi: 10.1097/01.brs.0000182986.43345.cb, PMID: 16227897.
9. Morrissey P.B., Shafi K.A., Wagner S.C., Butler J.S., Kaye I.D., Sebastian A.S., et al. Surgical Management of Thoracolumbar Burst Fractures: Surgical Decision-making Using the AOSpine Thoracolumbar Injury Classification Score and Thoracolumbar Injury Classification and Seve-rity Score. Clin. Spine Surg. 2021. 34(1). 4-13. doi: 10.1097/BSD.0000000000001038, PMID: 32657842.
10. Nekhlopochyn O.S., Slynko I.I., Verbov V.V. The classifications of subaxial cervical spine traumatic injuries. Part 4. AOSpine Subaxial Classification System Ukrainian Neurosurgical Journal. 2021. 27(1). 3-10. doi: 10.25305/unj.223287. 
11. Kepler C.K., Vaccaro A.R., Schroeder G.D., Koerner J.D., Vialle L.R., Aarabi B., et al. The Thoracolumbar AOSpine Injury Score. Global Spine J. 2016. 6(4). 329-334. doi: 10.1055/s-0035-1563610, PMID: 27190734.
12. Santander X.A., Rodríguez-Boto G. Retrospective Evaluation of Thoracolumbar Injury Classification System and Thoracolumbar AO Spine Injury Scores for the Decision Treatment of Thoracolumbar Traumatic Fractures in 458 Consecutive Patients. World Neurosurg. 2021. 153. e446-e453. doi: 10.1016/j.wneu.2021.06.148, PMID: 34237449.
13. Vaccaro A.R., Schroeder G.D., Kepler C.K., Cumhur Oner F., Vialle L.R., Kandziora F., et al. The surgical algorithm for the AOSpine thoracolumbar spine injury classification system. Eur. Spine J. 2016. 25(4). 1087-1094. doi: 10.1007/s00586-015-3982-2, PMID: 25953527.
14. Yuksel M.O., Gurbuz M.S., Is M., Somay H. Is the Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score (TLICS) Superior to the AO Thoracolumbar Injury Classification System for Guiding the Surgical Management of Unstable Thoracolumbar Burst Fractures without Neurological Deficit? Turk. Neurosurg. 2018. 28(1). 94-98. doi: 10.5137/1019-5149.jtn.19094-16.2, PMID: 27943230.
15. Dawkins R.L., Miller J.H., Menacho S.T., Ramadan O.I., Lysek M.C., Kuhn E.N., et al. Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score in Children: A Validity Study. Neurosurgery. 2019. 84(6). E362-e367. doi: 10.1093/neuros/nyy408, PMID: 30189030.
16. An Z., Zhu Y., Wang G., Wei H., Dong L. Is the Thoracolumbar AOSpine Injury Score Superior to the Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score for Guiding the Treatment Strategy of Thoracolumbar Spine Injuries? World Neurosurg. 2020. 137. e493-e498. doi: 10.1016/j.wneu.2020.02.013, PMID: 32058120.
17. Koosha M., Nayeb Aghaei H., Khayat Kashani H.R., Paybast S. Functional Outcome of Surgical versus Conservative Therapy in Patients with Traumatic Thoracolumbar Fractures and Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score of 4; A Non-randomized Clinical Trial. Bulletin of Emergency And Trauma. 2020. 8(2). 89-97. doi: 10.30476/beat.2020.46448, PMID: 32420393.
18. Rajasekaran S., Kanna R.M., Schroeder G.D., Oner F.C., Vialle L., Chapman J., et al. Does the Spine Surgeon’s Experience Affect Fracture Classification, Assessment of Stability, and Treatment Plan in Thoracolumbar Injuries? Global Spine J. 2017. 7(4). 309-316. doi: 10.1177/2192568217699209, PMID: 28815158.
19. Rometsch E., Spruit M., Härtl R., McGuire R.A., Gallo-Kopf B.S., Kalampoki V., et al. Does Operative or Nonoperative Treatment Achieve Better Results in A3 and A4 Spinal Fractures Without Neurological Deficit? Systematic Literature Review With Meta-Analysis. Global Spine J. 2017. 7(4). 350-372. doi: 10.1177/2192568217699202, PMID: 28815163.
20. Guzey F.K., Eren B., Tufan A., Aktas O., Isler C., Vatansever M., et al. Risk Factors and Compression and Kyphosis Rates after 1 Year in Patients with AO type A Thoracic, Thoracolumbar, and Lumbar Fractures Treated Conservatively. Turk. Neurosurg. 2018. 28(2). 282-287. doi: 10.5137/1019-5149.jtn.19363-16.1, PMID: 28127724.
21. Joaquim A.F., Patel A.A., Schroeder G.D., Vaccaro A.R. Clinical application and cases examples of a new treatment algorithm for treating thoracic and lumbar spine trauma. Spinal Сord Series and Сases. 2018. 4. 56. doi: 10.1038/s41394-018-0093-4, PMID: 29977607.
22. Joaquim A.F., Patel A.A., Schroeder G.D., Vaccaro A.R. A simplified treatment algorithm for treating thoracic and lumbar spine trauma. J. Spinal. Cord Med. 2019. 42(4). 416-422. doi: 10.1080/10790268.2018.1433267, PMID: 29412065.
23. Verheyden A.P., Spiegl U.J., Ekkerlein H., Gercek E., Hauck S., Josten C., et al. Treatment of Fractures of the Thoracolumbar Spine: Recommendations of the Spine Section of the German Society for Orthopaedics and Trauma (DGOU). Global Spine J. 2018. 8(2 Suppl). 34S-45S. doi: 10.1177/2192568218771668, PMID: 30210959.
24. Kuklo T.R., Polly D.W., Owens B.D., Zeidman S.M., Chang A.S., Klemme W.R. Measurement of thoracic and lumbar fracture kyphosis: evaluation of intraobserver, interobserver, and technique variability. Spine (Phila Pa 1976). 2001. 26(1). 61-65; discussion 66. doi: 10.1097/00007632-200101010-00012, PMID: 11148647.
25. Vialle R., Levassor N., Rillardon L., Templier A., Skalli W., Guigui P. Radiographic analysis of the sagittal alignment and balance of the spine in asymptomatic subjects. J. Bone Joint Surg. Am. 2005. 87(2). 260-267. doi: 10.2106/jbjs.d.02043, PMID: 15687145.
26. McCormack T., Karaikovic E., Gaines R.W. The load sharing classification of spine fractures. Spine (Phila Pa 1976). 1994. 19(15). 1741-1744. doi: 10.1097/00007632-199408000-00014, PMID: 7973969.
27. Sander A.L., Lehnert T., El Saman A., Eichler K., Marzi I., Laurer H. Outcome of traumatic intervertebral disk lesions after stabilization by internal fixator. AJR American Journal оf Roentgenology. 2014. 203(1). 140-145. doi: 10.2214/ajr.13.11590, PMID: 24951207.
28. Oner F.C., Ramos L.M., Simmermacher R.K., Kingma P.T., Diekerhof C.H., Dhert W.J., et al. Classification of thoracic and lumbar spine fractures: problems of reproducibility. A study of 53 patients using CT and MRI. Eur. Spine J. 2002. 11(3). 235-245. doi: 10.1007/s00586-001-0364-8, PMID: 12107792.
29. Pizones J., Izquierdo E., Alvarez P., Sánchez-Mariscal F., Zúñiga L., Chimeno P., et al. Impact of magnetic resonance imaging on decision making for thoracolumbar traumatic fracture diagnosis and treatment. Eur. Spine J. 2011. 20 Suppl 3(Suppl 3). 390-396. doi: 10.1007/s00586-011-1913-4, PMID: 21779855.
30. Rajasekaran S., Vaccaro A.R., Kanna R.M., Schroeder G.D., Oner F.C., Vialle L., et al. The value of CT and MRI in the classification and surgical decision-making among spine surgeons in thoracolumbar spinal injuries. Eur. Spine J. 2017. 26(5). 1463-1469. doi: 10.1007/s00586-016-4623-0, PMID: 27250728.
31. Bizdikian A.J., El Rachkidi R. Posterior Ligamentous Complex Injuries of the Thoracolumbar Spine: Importance and Surgical Implications. Cureus. 2021. 13(10). e18774. doi: 10.7759/cureus.18774, PMID: 34796064.
32. Sander A.L., Laurer H., Lehnert T., El Saman A., Eichler K., Vogl T.J., et al. A clinically useful classification of traumatic intervertebral disk lesions. AJR American Journal оf Roentgenology. 2013. 200(3). 618-623. doi: 10.2214/AJR.12.8748, PMID: 23436852.
33. Dauleac C., Mottolese C., Beuriat P.A., Szathmari A., Di Rocco F. Superiority of thoracolumbar injury classification and severity score (TLICS) over AOSpine thoracolumbar spine injury classification for the surgical management decision of traumatic spine injury in the pediatric population. Eur. Spine J. 2021. 30(10). 3036-3042. doi: 10.1007/s00586-020-06681-4, PMID: 33475841.

Повернутися до номеру