Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 23, №2, 2022

Back to issue

The modern regenerative technologies in the treatment of osteoarthritis of the large joints

Authors: Оліфіренко О.І. (1, 2), Герцен Г.І. (1), Мовчан О.С. (1), Сергієнко Р.О. (2), Бурсук Ю.Є. (2, 3)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — МПП Фірма «Реабілітація», м. Київ, Україна
(3) — Інститут травматології та ортопедії НАМН України, м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У період з 2018 по 2021 рік на лікуванні знаходилось 114 хворих з діагнозом: остеоартрит колінного суглоба 1–3-ї ст. за Kellgren-Lawrence. Діагноз верифікували рентгенологічно, деталізували за даними магнітно-резонансної томографії, інтраопераційно артроскопічно. Пацієнтів було проліковано відповідно до розробленого алгоритму з використанням малоінвазивних регенеративних методик: збагачена тромбоцитами плазма, концентрат червоного кісткового мозку (BMAC) та гіалуронова кислота. Контрольна група не передбачалась через низку етичних та технічних причин. Виходячи з твердження, що остеоартрит — це прогресуюче захворювання, стійкі позитивні зміни в суб’єктивній оцінці колінного суглоба та відсутність ознак прогресування при використанні інструментальних методів обстеження можна вважати за успіх даної методики. Оцінка результатів лікування проводилась через 1, 3, 6, 9 та 12 місяців за допомогою міжнародних опитувальних шкал Knee and Osteoarthritis Outcome Score, Western Ontario McMaster Universities OA Index, International Knee Documentation Committee, даних повторних магнітно-резонансних досліджень та безпосереднього макроскопічного дослідження при повторних артроскопіях. Відповідно до міжнародних суб’єктивних шкал оцінки функції та болю суглоба у пацієнтів після лікування з використанням ін’єкційних регенеративних засобів виявили стійке покращення в терміні спостереження до 12 місяців. Спираючись на ці клінічні результати, можна дійти висновку, що розроблена схема лікування — це сучасна регенеративна терапія, яка допомагає відновити ушкоджені ділянки опорно-рухової системи завдяки впливу збалансованого комплексу мезенхімальних стовбурових клітин, факторів росту, цитокінів. Вироблений алгоритм виготовлення та застосування BMAC є безпечним та раціональним.

In 2018–2021, 114 patients with the diagnosis of knee osteoarthritis of grade 1–3 according to the Kellgren and Lawrence classification underwent treatment. The diagnosis was verified radiologically, specified by magnetic resonance imaging, intraoperative arthroscopically. The patients underwent treatment according to the developed algorithm using minimally invasive regenerative techniques: platelet-rich plasma, bone marrow concentrate (BMC) and hyaluronic acid. The control group was not provided for a number of ethical and technical reasons. Based on the assumption that “osteoarthritis is a progressive disease”, stable positive changes in the subjective assessment of the knee joint and the absence of signs of progression during instrumental examination can be considered a success of this technique. Treatment outcomes were assessed in 1, 3, 6, 9 and 12 months using the Knee and Osteoarthritis Outcome Score, Western Ontario McMaster Universities OA Index, International Knee Documentation Committee, data from repeated magnetic resonance imaging and direct macroscopic examination during repeated arthroscopies. According to the international subjective scales for assessing joint function and pain, patients after treatment with injectable regenerative agents showed a steady improvement in follow-up of up to 12 months. Based on the clinical results, it can be concluded that the developed treatment regimen is a mo-dern regenerative therapy that helps to repair damaged areas of the musculoskeletal system due to the effect of a balanced complex of mesenchymal stem cells, growth factors, cytokines. The developed algorithm of obtaining and applying BMC is safe and rational.


Keywords

остеоартрит; збагачена тромбоцитами плазма; концентрат червоного кісткового мозку; регенеративна медицина

osteoarthritis; platelet-rich plasma; bone marrow concentrate; regenerative medicine


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Litwic A., Edwards M.H., Dennison E.M., Cooper C. Epidemiology and burden of osteoarthritis. Br. Med. Bull. 2013. 105. 185-99. doi: 10.1093/bmb/lds038.
2. Lawrence R.C., Felson D.T., Helmick C.G., Arnold L.M., Choi H., Deyo R.A., et al. Estimates of the prevalence of arthritis and other rheumatic conditions in the United States. Part 2. Arthritis Rheum. 2008. 58. 26-35.
3. Cassano J.M., Kennedy J.G., Ross K.A., et al. Bone marrow concentrate and platelet-rich plasma differ in cell distribution and interleukin 1 receptor antagonist protein concentration. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2016. DOI: 10.1007/s00167-016-3981-9.

Back to issue