Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Архів офтальмології України Том 9, №3, 2021

Повернутися до номеру

Розрахунок параметрів тунельного розрізу при факоемульсифікації у хворих з раніше проведеною передньою радіальною кератотомією

Автори: Косуба С.І. (1), Петренко О.В. (1), Туманова О.В. (1), Войцехівський О.В. (2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Мета. Вибір типу тунельного розрізу на підставі математичних розрахунків у хворих на катаракту з раніше проведеною передньою радіальною кератотомією. Матеріали та методи. У розрахунках використовувалась формула довжини хорди окружності: L = 2R · sin(α/2), де R — радіус рогівки, α — кут у градусах між двома рогівковими надрізами. Довжину хорди вимірювали на лімбі (верхній край тунельного розрізу) та 2 мм від лімба (ніжній край тунельного розрізу). Більш важливою є хорда 2 мм від лімба, тому що відстань між кератотомічними розрізами в цьому місці є меншою. До ширини леза ножа необхідно додати ще від 0,4 мм до 1,0 мм залежно від типу післяопераційного загоювання рогівки, що і буде запорукою пересічення розрізів. Результати. Найпоширенішими є ножі 2,2 мм та довжиною тунелю 2 мм. Тому проводимо розрахунки на базі цього ножа у пацієнтів з 8 та 12 кератотомічними розрізами та діаметром рогівки 12 мм за вертикаллю та 11 мм за горизонталлю. У пацієнтів з 8 кератотомічними розрізами є можливість використовувати ніж 2,2 мм для рогівкового тунельного розрізу, а у хворих з 16 насічками використання рогівкового тунелю неможливе. Висновки. У пацієнтів, хворих на катаракту, в яких раніше була проведена передня радіальна кератотомія, потрібен особливий підхід щодо вибору тунельного розрізу. Вибір доступу залежить від діаметра рогівки, кількості кератотомічних надрізів та ширини ножа і вираховується за допомогою формули довжини хорди окружності.

Background. The purpose was the choice of the type of tunnel incision on the basis of mathematical calculations in cataract patients with a previous anterior radial keratotomy. Materials and methods. During the calculations, the formula for the chord length of a circle was used: L = 2R · sin(α/2), where R is the radius of the cornea, α is the angle (in degrees) between the two corneal incisions. The chord length was measured on the limbus (upper edge of the tunnel incision) and 2 mm from the limbus (lower edge of the tunnel incision). The chord 2 mm from the limbus is more important because the distance between kerato­tomy incisions at this site is smaller. From 0.4 to 1.0 mm must be added to the width of the knife blade, depending on the type of postoperative corneal healing, which will be the key to crossing the incisions. Results. The most common knives are those 2.2 mm long with a tunnel length of 2 mm. Therefore, we perform calculations based on this knife in patients with 8 and 12 keratotomy incisions and a corneal diameter of 12 mm vertically and 11 mm horizontally. In patients with 8 keratotomy incisions, a 2.2 mm knife can be used for a corneal tunnel incision, and in patients with 16 incisions, it is impossible to use a corneal tunnel. Conclusions. In cataract patients who have previously undergone anterior radial keratotomy, a special approach is needed to the choice of tunnel incision. The choice of access depends on the diameter of the cornea, the number of keratotomy incisions and the width of the knife and is calculated using the formula for the chord length of a circle.


Ключові слова

катаракта; факоемульсифікація; передня радіальна кератотомія

cataract; phacoemulsification; anterior radial kerato­tomy


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Аветисов С.Э., Антонов А.А., Вострухин С.В. Прогрессирующая гиперметропия после радиальной кератотомии. Вестник офтальмологии. 2015. № 2. С. 13-18. 
 2. Бикбов М.М., Бикбулатова А.А., Пасикова Н.В. Наш опыт факоэмульсификации катаракты у пациентов, перенесших переднюю радиальную кератотомию. Современные технологии в медицине. 2016. № 2(8). С. 66-70.
 3. Ивашина А.И. Хирургическая коррекция близорукости методом передней радиальной кератотомии: дис... д-ра мед. наук А.И. Ивашина. М., 1989. 484 с.
 4. Коршунова Н.К. и др. 30-летний опыт радиальной кератотомии. Съезд офтальмологов России, 7-й тез. докл. М.: Издательский центр «Федоров», 2000. Ч. 1. С. 256.
 5. Косуба С.І., Тутченко Л.П., Войцехівський О.В. Вибір типу тунельного розтину у хворих на катаракту з раніше проведеною передньою радіальною кератотомією. Рефракційний пленер 17. Наук.-практ. конференція офтальмологів та дитячих офтальмологів України з міжнародною участю. 20–21 жовтня 2017 року. Збірник праць. Київ, 2017. С. 68-69.
 6. Солодкий Н.З. Совершенствование технологии кератотомии: дис... канд. мед. наук: 14.00.08. Киевский ин-т усовершенствования врачей. Киев, 1993. 146 с.
 7. Суркова В.К., Шевчук Н.Е., Пасикова Н.В. Измерительный инструмент для расчета параметров хирургического доступа при факоэмульсификации катаракты у пациентов после радиальной кератотомии. Патент РФ № 2552096. 2014.
 8. Хорошилова-Маслова И.П., Андреева В.П., Илатовская Л.В., Кузнецова И.А. Клинико-гистопатологическое исследование энуклеированных глаз с контузионным разрывом роговицы после радиальной кератотомии. Вестник офтальмологии. 1998. № 114(4). С. 3-8.
 9. Baudot A., Perone J.M., Agapie A., Lacusteanu M., Lasota P., Kurun S., Mnasri H., Bertaux P.J. Rupture of two radial keratotomy incisions 19 years later, during a clear corneal cataract surgery. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2011. Vol. 52(14). P. 6221.
 10. Behl S., Kothari K. Rupture of a radial keratotomy incision after 11 years during clear corneal phacoemulsification. J. Cataract. Refract. Surg. 2001. Vol. 27(7). P. 1132-1134. http://dx.doi.org/10.1016/S0886-3350(01)00763-5.
 11. Frueh B.E., Böhnke M. Endothelial changes following refractive surgery. J. Cataract. Refract. Surg. 1996. Vol. 22(4). P. 490-496. http://dx.doi.org/10.1016/S0886-3350(96)80048-4.
 12. Mac Rae S.M., Matsuda M., Rich L.F. The effect of radial keratotomy on the corneal endothelium. Am. J. Ophthalmol. 1985. Vol. 100(4). P. 538-542. http://dx.doi.org/10.1016/0002-9394(85)90677-4.
 13. Minarik K.R. Correction vision after RK. Optom. Manage. 1995. Vol. 30(6). P. 34-36.

Повернутися до номеру