Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Нирки" Том 10, №2, 2021

Повернутися до номеру

Уремічні токсини. Назад у майбутнє

Автори: Кучма І.Л.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Нефрологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

В огляді автор повертається до теми уремії й уремічних токсинів, їх значення для практичних лікарів у лікуванні методами нирковозамісної терапії, наводить сучасний погляд на їх класифікацію, їх місце у запуску і розвитку патологічних процесів при прогресуванні хронічної хвороби нирок. Разом із тим у сучасних настановах та дослідженнях щодо лікування хронічної хвороби нирок зазначається недостатність уваги на роль і значення уремічних токсинів на додіалізних стадіях лікування уремії, ­зокрема на можливу пошкоджуючу дію речовин, що затримуються в організмі при зниженні клубочкової фільтрації, безпосередньо на функцію нирок. Подано таблиці з переліком уремічних токсинів відповідно до їх класифікації. Наводяться посилання на результати клінічних та лабораторних досліджень з вивчення уремічних токсинів, їх впливу на загальну клініку уремії та шляхів їх впливу на прогресування хронічної хвороби нирок та подальше наростання клінічної картини уремії. Звертається увага на те, що речовини, визнані уремічними токсинами, наявні в здорових осіб без проявів їх негативного впливу, у зв’язку з чим висловлюється думка щодо необхідності вивчення фізіологічного значення даних солвентів за умови нормальної клубочкової фільтрації. Виникає питання про розгляд факторів впливу уремічних токсинів як точки прикладання на прогресування хронічної хвороби нирок та застосування даних знань у ренопротективній терапії на додіалізних стадіях хронічної хвороби нирок.

В обзоре автор возвращается к теме уремии и уремических токсинов, их значения для практических врачей в лечении методами почечнозаместительной терапии, дает современный взгляд на их классификацию, их место в запуске и развитии патологических процессов при прогрессировании хронической болезни почек. Вместе с тем в современных рекомендациях и исследованиях по лечению хронических заболеваний почек отмечается недостаточность внимания к роли и значению уремических токсинов на додиализных стадиях лечения уремии, в частности на возможное повреждающее действие веществ, удерживающихся в организме при снижении клубочковой фильтрации, непосредственно на функцию почек. Приведены таблицы с перечнем уремических токсинов в соответствии с их классификацией. Приводятся ссылки на результаты клинических и лабораторных исследований по изучению уремических токсинов, их влияния на общую клинику уремии и путей их влияния на прогрессирование хронической болезни почек и дальнейшее нарастание клинической картины уремии. Обращается внимание на то, что вещества, признанные уремическими токсинами, присутствуют у здоровых лиц без проявлений их негативного влияния, в связи с чем высказывается мнение о необходимости изучения физио­логического значения данных солвентов при условии нормальной клубочковой фильтрации. Возникает вопрос о рассмотрении влияния уремических токсинов в качестве точки приложения на прогрессирование хронической болези почек и применении данных знаний в ренопротективной терапии на додиализных стадиях хронической болезни почек.

In the review, the author returns to the topic of uremia and uremic toxins, their importance for practitioners in the treatment using renal replacement therapies, gives a modern look at their classification, place during the onset and development of pathological processes in the progression of chronic kidney disease. However, current guidelines and studies for the treatment of chro­nic kidney disease indicate a lack of attention to the role and importance of uremic toxins in the predialysis stages of uremia treatment, in particular to the possible damaging effects of substances retained in the body with reduced glomerular filtration, directly to the renal function. The tables with the list of uremic toxins according to their classification are presented. References are made to the results of clinical and laboratory studies of uremic toxins, their impact on the general clinical picture of uremia and ways of their influence on the progression of chronic kidney disease and the further progression of the clinical picture of uremia. Attention is drawn to the fact that substances recognized as uremic toxins are present in healthy individuals without manifestations of their negative effects, and therefore the opinion is expressed about the need to study the physiological significance of these solvents under normal glomerular filtration. The question arises about the consideration of the factors of uremic toxins impact as a point of application in terms of the progression of chronic kidney disease and the use of this knowledge in renoprotective therapy in the predialysis stages of chronic kidney disease.


Ключові слова

уремічні токсини; хронічна хвороба нирок; огляд

уремические токсины; хроническая болезнь почек; обзор

uremic toxins; chronic kidney disease; review


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. European Best Practice Guidelines for Haemodialysis (Part 1). Nephrology Dialysis Transplantation. July 2002. Vol. 17. Is. Suppl 7. 10-11.
 2. Lisowska-Myjak B. Uremic Toxins and Their Effects on Multiple Organ Systems. Nephron Clin. Pract. 2014. 128. 303-311. 
 3. Bergström J., Fürst P. Uremic toxins. Kidney Int. Suppl. 1978 Jun. 8. 9-12. 
 4. Vanholder R., De Smet R., Glorieux G., Argiles A. et al. Review on uremic toxins: Classification, concentration, and interindividual variability. Kidney Int. 2003. 63. 1934-1943. 
 5. Duranton F., Cohen G., De Smet R., Rodriguez M., Jankowski J., Vanholder R., Argiles A., European Uremic Toxin Work Group Normal and pathological concentrations of uremic toxins. J. Am. Soc. Nephrol. JASN. 2012. 23. 1258-1270. 
 6. Vanholder R., Pletinck A., Schepers E., Glorieux G. Biochemical and Clinical Impact of Organic Uremic Retention Solutes: A Comprehensive Update. Toxins. 2018 Jan. 10 (1). 33. 
 7. Meert N., Schepers E., De Smet R., Argiles A., Cohen G., Deppisch R. et al. Inconsistency of uremic toxin concentrations. Organ artifact. 2007 Seр. 31(8). 600. 
 8. Almeras C., Argilés A. The general picture of uremia. Semin. Dial. 2009 Aug. 22(4). 329-333.
 9. Sindhu K.K. Uremic toxins: Some thoughts on acrolein and spermine. Ren. Fail. 2016. 38. 1755-1758.
 10. Eloot S., Torremans A., De Smet R., Marescau B., De Wachter D., De Deyn P.P., Lameire N., Verdonck P., Vanholder R. Kinetic behavior of urea is different from that of other water-soluble compounds: The case of the guanidino compounds. Kidney Int. 2005. 67. 1566-1575.
 11. Vanholder R., Eloot S., Glorieux G.L. Future avenues to decrease uremic toxin concentration. Am. J. Kidney Dis. 2016. 67. 664-676. 
 12. Schulman G., Berl T., Beck G.J., Remuzzi G., Ritz E., Arita K., Kato A., Shimizu M. Randomized placebo-controlled eppic trials of ast-120 in ckd. J. Am. Soc. Nephrol. JASN. 2015. 26. 1732-1746.
 13. Cha R.H., Kang S.W., Park C.W., Cha D.R., Na K.Y., Kim S.G., Yoon S.A. et al. A randomized, controlled trial of oral intestinal sorbent ast-120 on renal function deterioration in patients with advanced renal dysfunction. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. CJASN. 2016. 11. 559-567.
 14. Jourde-Chiche N., Dou L., Cerini C., Dignat-George F., Vanholder R., Brunet P. Protein-bound toxins — update 2009. Semin. Dial. 2009. 22. 334-339.
 15. Vanholder R., Schepers E., Pletinck A., Nagler E.V., Glorieux G. The uremic toxicity of indoxyl sulfate and p-cresyl sulfate: A systematic review. J. Am. Soc. Nephrol. JASN. 2014. 25. 1897-1907. doi: 10.1681 / ASN.2013101062.
 16. Influenza T., Vanholder R., Vaneechoutte M., Glorieux G. P-cresyl sulfate. Toxins. 2017; 9:52. doi: 10.3390 / toxins9020052. Leong S.C., Sirich T.L. Indoxyl sulfate-review of toxicity and therapeutic strategies. Toxins. 2016. 8. 358. doi: 10.3390/toxins8120358.
 17. Takahisa Kawakami, Reiko Inagi, Takehiko Wada, Tetsuhiro Tanaka, Toshiro Fujita, Masaomi Nangaku Indoxyl sulfate inhibits proliferation of human proximal tubular cells via endoplasmic reticulum stress Am. J. Physiol. Renal. Physiol. 2010 Sep. 299(3). 568-576.
 18. Toshimitsu Niwa, Nagoya. Indoxyl Sulfate Is a Nephro-Vascular Toxin. J. Med. Sci. 2010 Feb. 72(1–2). 1-11. Vol. 20. Is. 5. 2-6. 
 19. Robert J. Ellis, David M. Small, Keng Lim Ng, David A. Vesey, Luis Vitetta, Ross S. Francis, Glenda C. Gobe. Christudas Morais Indoxyl Sulfate Induces Apoptosis and Hypertrophy in Human Kidney Proximal Tubular Cells. Toxicol. Pathol. 2018 Jun. 46(4). 449-459. 
 20. Fantuzzi G. Adiponectin in inflammatory and immune-mediated diseases. Cytokine. 2013. 64. 1-10.
 21. Jia T., Carrero J.J., Lindholm B., Stenvinkel P. The complex role of adiponectin in chronic kidney disease. Biochimie. 2012. 94. 2150-2156. doi: 10.1016/j.biochi.2012.02.024.
 22. Cui J., Panse S., Falkner B. Departments of Medicine, Pediatrics, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USAThe role of adiponectin in metabolic and vascular disease: a review. Clinical Nephrology. 2011 Jan. Vol. 75. 26-33.
 23. Lim Y.J., Nicole A. Sidor, Nicholas C. Tonial, Adrian Che, Вradley L. Urquhart Uremic Toxins in the Progression of Chronic Kidney Disease and Cardiovascular Disease: Mechanisms and Therapeutic Targets. Toxins (Basel). 2021 Feb. 13(2). 142.
 24. Schepers E., Glorieux G., Vanholder R. The gut: The forgotten organ in uremia? Blood Purif. 2010. 29. 130-136.
 25. Vanholder R., Bammens B., de Loor H., Glorieux G., Meijers B., Schepers E., Massy Z., Evenepoel P. Warning: The unfortunate end of p-cresol as a uraemic toxin. Nephrol. Dial. Transplant. 2011. 26. 1464-1467.
 26. De Loor H., Bammens B., Evenepoel P., De Preter V., Verbeke K. Gas chromatographic-mass spectrometric analysis for measurement of p-cresol and its conjugated metabolites in uremic and normal serum. Clin. Chem. 2005. 51. 1535-1538.
 27. Martinez A.W., Recht N.S., Hostetter T.H., Meyer T.W. Removal of p-cresol sulfate by hemodialysis. J. Am. Soc. Nephrol. JASN. 2005. 16. 3430-3436.
 28. Leong S.C., Sirich T.L. Indoxyl sulfate-review of toxicity and therapeutic strategies. Toxins. 2016. 8. 358.
 29. Sirich T., Meyer T.W. Indoxyl sulfate: Long suspected but not yet proven guilty. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. CJASN. 2011. 6. 3-4. doi: 10.2215/CJN.10141110.
 30. Barreto F.C., Barreto D.V., Stinghen A.E.M., Massy Z.A. Comment on indoxyl sulfate-review of toxicity and therapeutic strategies. Тoxins. 2016. 8. 358. Erratum in 2017. 9. 142. 
 31. Hsu W.L., Li S.Y., Liu J.S., Huang P.H., Lin S.J., Hsu C.C., Lin Y.P., Tarng D.C. High uric acid ameliorates indoxyl sulfate-induced endothelial dysfunction and is associated with lower mortality among hemodialysis patients. Toxins. 2017. 9. 20. 
 32. Wu C.C., Hung S.C., Kuo K.L., Tarng D.C. Impact of indoxyl sulfate on progenitor cell-related neovascularization of peripheral arterial disease and post-angioplasty thrombosis of dialysis vascular access. Toxins. 2017. 9. 25. 
 33. Grooteman M.P., van den Dorpel M.A., Bots M.L., Penne E.L., van der Weerd N.C. et al. Effect of online hemodiafiltration on all-cause mortality and cardiovascular outcomes. J. Am. Soc. Nephrol. JASN. 2012. 23. 1087-1096. 
 34. Ok E., Asci G., Toz H., Ok E.S., Kircelli F., Yilmaz M., Hur E., Demirci M.S. et al. Mortality and cardiovascular events in online haemodiafiltration (ol-hdf) compared with high-flux dialysis: Results from the turkish ol-hdf study. Nephrol. Dial. Transplant. 2013. 28. 192-202.
 35. Morena M., Jaussent A., Chalabi L., Leray-Moragues H., Chenine L., Debure A. et al. Treatment tolerance and patient-reported outcomes favor online hemodiafiltration compared to high-flux hemodialysis in the elderly. Kidney Int. 2017. 91. 1495-1509.
 36. Locatelli F., Karaboyas A., Pisoni R.L., Robinson B.M., Fort J., Vanholder R. et al. Mortality risk in patients on hemodiafiltration versus hemodialysis: A ‘real-world’ comparison from the dopps. Nephrol. Dial. Transplant. 2017. 
 37. Maduell F., Moreso F., Pons M., Ramos R., Mora-Macia J., Carreras J., Soler J. et al. High-efficiency postdilution online hemodiafiltration reduces all-cause mortality in hemodialysis patients. J. Am. Soc. Nephrol. JASN. 2013. 24. 487-497.

Повернутися до номеру