Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 21, №2, 2020

Back to issue

Recent trend in orthopaedics teaching. Next level

Authors: Сулима В.С., Філяк Ю.О., Красновський В.М.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Medical education

print version


Summary

Ортопедія як клінічна дисципліна тісно пов’язана з теоретичними знаннями базових предметів: анатомії, рентгенології, біомеханіки, які створюють основу для глибокого клінічного розуміння патології органів опори та руху. Класична система викладання, яка, на жаль, ще залишається в медичних вишах, не відповідає вимогам часу. Інформаційний потік щоразу збільшується і зумовлює удосконалення інформаційно-комунікаційних технологій з використанням незліченних електронних ресурсів у всіх сферах освіти. Медична галузь потребує оновленої системи SMART-освіти для фахової орієнтації вмотивованих сучасних студентів покоління Z, охочих безперервно отримувати знання за сучасними електронними підручниками, інтерактивними лекціями, а також практикуватися на віртуальних пацієнтах, майстер-класах і тренінгах. Аналіз мислення нового покоління примушує змінювати систему освітнього процесу для збереження конкурентоспроможності навчального закладу на ринку освітніх послуг і праці. Ігнорування сучасних трендів SMART-освіти унеможливлює оптимальне засвоєння щоразу більшого обсягу інформації. Тому для створення нового медичного освітнього формату слід враховувати сучасні вимоги та залучати нові способи комунікації і трансляції інформації. Імплементація освітніх трендів для викладання базових дисциплін дозволяє розвивати просторову уяву та ідеально підходить для фахового опанування клінічних навичок, зокрема в ортопедії. Різноманітні сучасні навчальні платформи — AMBOSS, Lecturio, Prometheus, INgenius тощо — формують освітні знання з базових дисциплін. Вони дозволяють фахово оволодіти різноманітними спеціальностями і відповідають кліповому сприйняттю сучасного студента-медика. Створення авторських курсів, дистанційного викладання, гейміфікація медичної освіти, персоніфікація навчання, а також розширення можливостей і мобільності студентів у сукупності повинні стати інтегративним стрибком у міжнародний простір. Спекулятивне ігнорування прогресу мислення поколінь суперечить принципам стратегії розвитку медичної освіти. А без кардинального оновлення системи освіти та введення нових освітніх стандартів годі й чекати майбутнього практично спрямованого фахівця.

Ортопедия как клиническая дисциплина тесно связана с теоретическими знаниями базовых предметов: анатомии, рентгенологии, биомеханики, которые создают основу для глубокого клинического понимания патологии органов опорно-двигательной системы. Классическая система преподавания, которая, к сожалению, еще остается в медицинских вузах, не отвечает требованиям времени. Постоянно растущий информационный поток обусловливает совершенствование информационно-коммуникационных технологий с использованием многочисленных электронных ресурсов во всех сферах образования. Медицинская отрасль нуждается в обновленной системе SMART-образования для профориентации мотивированных современных студентов поколения Z, желающих непрерывно получать знания из электронных учебников, интерактивных лекций, а также практиковаться на виртуальных пациентах, мастер-классах и тренингах. Анализ мышления нового поколения побуждает к изменениям системы образовательного процесса с целью сохранения конкурентоспособности учебного заведения на рынке образовательных услуг и труда. Игнорирование современных трендов SMART-образования делает невозможным оптимальное усвоение нарастающего объема информации. Поэтому для создания концептуально нового медицинского образовательного формата следует учитывать современные требования и обращаться к новым способам коммуникации и трансляции информации. Имплементация образовательных трендов в преподавании базовых дисциплин позволяет развивать пространственное воображение, что идеально подходит для профессионального освоения клинических навыков, в том числе и в ортопедии. Различные современные учебные платформы — AMBOSS, Lecturio, Prometheus, INgenius и др. — способствуют формированию знаний по базовым дисциплинам. Они позволяют профессионально овладеть различными специальностями и соответствуют клиповому восприятию современного студента-медика. Создание авторских курсов, дистанционного обучения, геймификация медицинского образования, персонализация обучения, а также расширение возможностей и мобильности студентов в совокупности должны стать интегративным скачком в международное пространство. Спекулятивное игнорирование прогресса в мышлении поколений противоречит принципам стратегии развития медицинского образования. А без кардинального обновления системы образования и введения новых образовательных стандартов трудно ожидать будущего практически ориентированного специалиста.

Orthopedics is a clinical discipline, closely related to theoretical knowledge of such basic subjects as anatomy, radio-logy, biomechanics. It is necessary to know them for a deep clinical understanding of the pathology of organs. The classic educational system does not meet the imperative of our time but still remains in medical universities. The rapidly developing information flow causes the improvement of information and communication technologies. Medicine needs an updated SMART educational system for the professional orientation of motivated Generation Z. These students want to get knowledge from modern electronic textbooks, interactive lectures, virtual patients, workshops and training, etc. The analysis of new generation thinking capacities requires reforms in the educational process to maintain the competitiveness among medical universities in the education and labor market. Ignoring the current educational trends and SMART education, we negate students’ optimal absorption of ever-greater information. So, to create a new medical educational format, we need to pay attention to modern requirements and implement new ways of communication and translation information. The implementation of educational trends in the pedagogy of the basic discipline supports a spatial imagination in future doctors that provides professional mastery of clinical skills in orthopedics. Nowadays, various modern educational platforms AMBOSS, Lecturio, Prometheus, INgenius, etc. help to form pieces of knowledge in the fundamental disciplines. It allows fresh medical students with clip perception to study the various specializations much more easily. Author courses making, distance learning, gamification of medical education, a personalization of student learning, and enhancement of student mobility should become an integrative step into the international space. The speculative disregard of Z-generation's thinking oppo-ses the medical education development strategy. There is no reason to expect practically focused future specialists without an upgrade in the educative system.


Keywords

ортопедія; інновації; освіта

ортопедия; инновации; образование

orthopedics; innovation; education


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Рязанцева В. Smart-освіта як освітня система нового типу. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/4ce2164e98881e82955393871be6013d.pdf

2. Зарембо К. Українське покоління Z. Київ: Фонд ім. Фрідріха Еберта, 2017. 140 с.

3. Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Кравец О.В., Кущ Е.А., Сединкин В.А. Клиническое и клиповое мышление в процессе обучения врачей-интернов. Медицина невідкладних станів. 2018. № 6 (93).

4. Стіллман Д. Покоління Z на роботі. Як його зрозуміти і знайти з ним спільну мову. Манн, Іванов і Фербер, 2008. 272 с.

5. Соболєва С.М. Кліпове мислення як соціально-психологічний феномен та його роль у навчально-пізнавальній діяльності студентів. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 3.

6. Драйден Г., Вое Дж. Революция в обучении. Москва: Парвинэ, 2003. 649 с.

7. Левин М. Как технологии изменят образование: пять главных трендов. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.forbes.ru/tehno/budushchee/82871-kak-tehnologii-izmenyat-obrazovanie-pyat-glavnyh-trendov)

8. Касьянова О.М., Бодня К.І. Симуляційне навчання в післядипломній медичній освіті: теоретичний і практичний аспекти. [Електронний ресурс.] Режим доступу: http://promedosvity.in.ua/?lang=en&p=2454

9. Совершенна І. BYOD як концепція корпоративної IT-політики в бізнесі і освіті. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/4ce2164e98881e82955393871be6013d.pdf

10. Buzan Т., Buzan В. The Mind Map Book: how to use radiant thinking to maximize your Brain’s untapped potential. London: BBC Boks, 1993.

11. ARTHRO Mentor. 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://vimeo.com/122987966

12. Crisalix for Surgeons. 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://vimeo.com/153819148

13. AO/OTA Fracture and Dislocation Classification. AO Foundation [Електронний ресурс]. AO Foundation. January 2018. Режим доступу: https://www.aofoundation.org/Structure/resource/AO-OTA-Fracture-Dislocation-Classification/Pages/AO-OTA-Fracture-Dislocation-Classification-Long-Bones.aspx

14. Pantelidis P., Chorti A., Papagiouvanni I., Paparoidamis G. Virtual and Augmented Reality in Medical Education Technique. [Електронний ресурс]. Intech Open. 2017 December 20. Режим доступу: https://www.intechopen.com/books/medical-and-surgical-education-past-present-and-future/virtual-and-augmented-reality-in-medical-education

15. Eid M., De Cecco C.N., Nance J.W. Jr., Caruso D. Cinematic Rendering in CT: A Novel, Lifelike 3D Visualization Technique. [Електронний ресурс]. American Journal of Roentgenology. 2017. Режим доступу: https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.17.17850

16. Dappa E., Higashigaito K. Cinematic rendering — an alternative to volume rendering for 3D computed tomography imaging. [Електронний ресурс]. The National Center for Biotechnology. Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5110476/#__ffn_sectitle

17. The Learning Scientists. [Електронний ресурс]. Listening to Music while Studying: A Good or a Bad Idea? 2017. Режим доступу: http://www.learningscientists.org/blog/2016/11/101

18. Tetsworth K.D., Tamer M. Overview of Emerging Technology in Orthopedic Surgery: What is the Value in 3D Modeling and Printing? [Електронний ресурс] Ingenta Connect. 2016 September 3. Режим доступу: https://www.ingentaconnect.com/content/wk/bto/2016/00000031/00000003/art00002

19. Karadsheh M. Proximal Third Tibia Fracture. [Електронний ресурс]. Orto Bullets. 2019. Режим доступу: https://www.orthobullets.com/trauma/1044/tibial-plateau-fractures?expandLeftMenu=true

20. Liu Z.J., Jia J., Zhang Y.G., Tian W., Jin X., Hu Y.C. Internal Fixation of Complicated Acetabular Fractures Directed by Preoperative Surgery with 3D Printing Models. [Електронний ресурс]. PubMed. 2017 May 26. Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28547894

21. Шишкин В.Б., Голубев В.Г. Предоперационное планирование в травматологии и ортопедии с использованием технологии трехмерной компьютерной реконструкции и моделирования. [Електронний ресурс]. Современные проблемы науки и образования, 2015. Режим доступу: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21636


Back to issue