Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал №5 (107), 2019

Повернутися до номеру

До 80-річчя від дня народження Івана Савовича Зозулі

Іван Савович Зозуля — доктор медичних наук, професор, невролог, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АНВО України, Міжнародної академії освіти і науки. З 1991 по 2018 рік очолював кафедру медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л. Шупика, до 2016 року — проректор з наукової роботи.

Народився Іван Савович Зозуля 12 серпня 1939 року в селі Волоське Деражнянського району Хмельницької області. Після закінчення 10 класів (в 1957 році) Волосківської середньої школи Іван Зозуля вступив до Чернівецького медичного училища, яке закінчив з відзнакою в 1959 році. Цього ж року вступив до Чернівецького медичного інституту. Перші три роки навчається на «відмінно» і отримує підвищену стипендію. З 10 вересня 1959 року водночас працює медичною сестрою в терапевтичному, а згодом в офтальмологічному відділенні Чернівецької обласної лікарні.

На старших курсах відвідує терапевтичний гурток у професора Натана Борисовича Щупака і займається студентською науковою роботою, проводить клінічні й експериментальні дослідження. При закінченні медичного інституту професор Н.Б. Щупак подав до ректорату замовлення, щоб залишити Івана Зозулю на кафедрі, але, відповідно до законодавства, потрібно було 3 роки відпрацювати.

В 1965 році І.С. Зозуля закінчив Чернівецький медичний інститут. З 1965 по 1968 p. працював лікарем у Вовковинецькій дільничній лікарні Хмельницької області, Хмельницькій обласній лікарні. З 1968 по 1970 р. навчався у клінічній ординатурі на кафедрі нервових хвороб № 1 Київського державного інституту удосконалення лікарів. З 1970 по 1978 р. — лікар, завідувач неврологічного відділення Київської обласної клінічної лікарні. З 1978 р. — асистент, доцент кафедри нервових хвороб. З 1988 р. — доцент, професор, з 1991 р. — завідувач кафедри медицини невідкладних станів у НМАПО імені П.Л. Шупика.

В 1972 році І.С. Зозуля захистив кандидатську ди–сертацію на тему «Клинико–электрофизиологические изменения при сосудистых заболеваниях головного мозга» (нервові хвороби), а в 1990 р. — докторську дисертацію на тему «Реабилитация больных с неврологическими проявлениями гипертонической болезни» (нервові хвороби, кардіологія). Лікар вищої категорії за фахом «неврологія» і «медицина невідкладних станів».

Працюючи на кафедрі нервових хвороб № 1, був призначений ученим секретарем спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, головою якої був професор Леонід Остапович Пелех (на той час — проректор з наукової роботи). Цю посаду І.С. Зозуля обіймав протягом 10 років, аж до захисту своєї докторської дисертації. Це була велика наукова школа, що спонукала багато читати, писати, оформляти документацію і доставляти її (дисертації) до ВАК СРСР.

В 1991 році затверджений проректором із наукової роботи НМАПО імені П.Л. Шупика (до 2016 р.) і завідувачем кафедри швидкої та невідкладної медичної допомоги (нині — кафедра медицини невідкладних станів). В 1992 році йому присвоєно вчене звання професора.

Працюючи проректором з наукової роботи, професор І.С. Зозуля значною мірою реорганізував наукову діяльність в академії, підготовку науково–педагогічних кадрів, запровадження бюджетних і пошукових НДР, створення центральної науково–дослідної лабораторії і науково–дослідного сектора. За ініціативи ректора академії, професора Віталія Миколайовича Гиріна І.С. Зозуля разом із заввідділом науково–медичної інформації Р.І. Гош створили всю документацію і затвердили у ВАК випуск «Збірника наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика», що вийшов уже сотий номер. За ініціативи ректора, академіка НАМН України, професора Ю.В. Вороненка Іван Савович як проректор з наукової роботи стояв у витоків створення 12 спеціалізованих вчених рад і забезпечення їх діяльності. Були створені наукові школи з різних спеціальностей. Започатковані науково–практичні журнали, співзасновником яких стала академія, на сьогодні їх нараховується до 40. Професор І.С. Зозуля зробив великий внесок як проректор в становлення, розвиток НМАПО імені П.Л. Шупика, її авторитет серед вищих навчальних закладів і в Україні.

Професор І.С. Зозуля, працюючи на кафедрі медицини невідкладних станів 30 років, з яких 28 — її завідувачем, зробив великий внесок у створення та розвиток самої кафедри, підбір кадрового потенціалу, розширення її багатопрофільності. За 30 років існування кафедри професорсько–викладацький склад змінився, виріс професіоналізм, матеріально–технічне забезпечення, забезпечення підручниками, навчальними посібниками. Під редакцією професора І.С. Зозулі протягом 10 років опубліковано 4 підручники з медицини невідкладних станів, у тому числі — під грифом «національний». Іван Савович як завідувач опорної кафедри налагодив тісні творчі зв’язки із завідувачами профільних кафедр Харківської академії післядипломної освіти і Запорізької академії післядипломної освіти, з Республіканським центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і Київським центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, головними лікарями баз кафедри — Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1 і баз стажування м. Житомира, Чернігова, Черкас, Київської області. За 30 років роботи кафедри пройшли навчання 9802 лікарі–слухачі та 852 лікарі–інтерни, підготовлено 22 аспіранти, 45 клінічних ординаторів, з яких 10 іноземних громадян. На кафедрі захищено 9 докторських і 40 кандидатських дисертацій, навчалося 2 докторанти, які успішно захистили докторські дисертації. Проводилась велика лікувальна робота. Виконано біля 5,5 тисяч оперативних втручань, проліковано та проконсультовано близько 100 тисяч хворих, впроваджено 34 наукових розробки.

Кафедрою під керівництвом професора І.С. Зозулі організовано та проведено 25 наукових форуми, в тому числі 5 з’їздів працівників екстреної медичної допомоги. На І з’їзді (2005 р.) була створена Громадська організація «Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф», президентом якої був обраний професор І.С. Зозуля (до 2016 року).

Іван Савович Зозуля — автор понад 1000 друкованих праць, з яких 43 підручники та навчальні посібники, 21 монографія, 1 словник, 1 нормативний документ, 42 довідники, 22 інформаційні листи, 33 методичних рекомендації, 11 авторських прав на твір, 55 винаходів і патентів, 740 статей і тез. Під його керівництвом і науковим консультуванням захищено 4 докторських і 26 кандидатських дисертацій, що були присвячені актуальним проблемам неврології, нейрохірургії, наслідкам Чорнобильської катастрофи, черепно–мозковій та спінальній травмі.

Велику неоціниму роль в становленні, науковій і професійній діяльності Івана Савовича Зозулі зіграли його вчителі та наставники: д.м.н., професор Дмитро Іванович Панченко (який і прописав його до себе на квартиру, щоб залишити у Києві); д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, член–кореспондент НАМН України Євгенія Леонідівна Мачерет; ректори — д.м.н., професор Михайло Нестерович Умовіст; д.м.н., професор Віталій Миколайович Гирін та д.м.н., професор, академік НАМН України Юрій Васильович Вороненко.

Основні напрямки наукових досліджень: цереброваскулярна патологія, закрита черепно–мозкова травма, спінальна травма, запальні захворювання нервової системи, надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах при екстремальних станах.

Під керівництвом професора І.С. Зозулі розроблено та впроваджено нові методи діагностики, лікування та профілактики захворювань. Запропоновано шляхи оптимізації лікувально–діагностичного процесу при ішемічних і геморагічних інсультах на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах; науково обґрунтовано застосування нейропротекторів в інтенсивній терапії та тромболітичної терапії при ішемічних інсультах. Запропоновано нові підходи до лікування і профілактики повторних ішемій головного мозку, підтверджена ефективність хірургічної корекції магістральних судин у ранній період інсульту (до 6 годин). Розроблено алгоритм ранньої диференційної діагностики запальних процесів головного мозку та його оболонок з інсультоподібним перебігом із гострими порушеннями мозкового кровообігу.

Іван Савович Зозуля був членом вченої ради МОЗ України чотирьох скликань, багато років є членом президії правління Республіканського товариства неврологів, психіатрів і наркологів України, членом спеціалізованої вченої ради з фаху «неврологія, терапія, сімейна медицина», заступником голови вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика (до 2016 р.).

Професор І.С. Зозуля — головний редактор журналу «Український медичний часопис», голова редакційної колегії «Інформаційного вісника» АНВО України, науковий редактор «Збірника наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика», науковий консультант журналу «Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря», головний редактор міжнародного журналу «Экстренная медицина» (Україна, Білорусь, Росія), член редакційних рад низки наукових і науково–практичних медичних журналів, включаючи «Міжнародний неврологічний журнал». Професор І.С. Зозуля — лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

В 1998 р. професору І.С. Зозулі присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Інтернаціональним біографічним центром Кембриджського університету Іван Савович був визнаний «Людиною року 1999–2000», нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2003), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2007), Почесними грамотами і Подякою Міністерства охорони здоров’я України (1999, 2008).

Професор І.С. Зозуля має 8 почесних звань, 8 орденів, 21 почесну грамоту, 12 подяк і відзнак та 22 медалі. Про професора та його здобутки висвітлено у 35 вітчизняних та іноземних публікаціях.


Від імені редакційної колегії «Міжнародного неврологічного журналу» і від себе особисто вітаю –креативного вченого, хорошу людину і товариша Івана Савовича з ювілеєм, а також з тим, що він увійшов до лав еліти сучасної української неврології, що ми з гордістю відзначаємо в рубриці «Наші сучасники». Бажаю міцного здоров’я, благополуччя в родині, гідних учнів та оптимізму наступні 20 років.

Головний редактор «Міжнародного неврологічного журналу», проф. С.К. ЄвтушенкоПовернутися до номеру