Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" №16 (677), 2018

Back to issue

Робоча клініко-прогностична класифікація життєзагрозливих аритмій та блокад серця при різних серцево-судинних захворюваннях (на основі літератури і власних даних)

Authors: Денесюк В.І., Барська О.В.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version

Вступ

Сьогодні існує багато різних класифікацій аритмій та блокад серця [3–5]. Кожна з них має певне значення. Найбільш складною є класифікація «Сициліанський гамбіт» — класифікація механізмів аритмій залежно від вразливості параметрів клітинних електрофізіологічних функцій. Це класифікація XXI століття, яку поки неможливо застосувати, оскільки не розроблені медичні підходи визначення іонних токів у кардіоміоцитах у клінічних умовах [1].
Зустрічаються опубліковані класифікації, але вони складні, тяжко сприймаються, і в них не враховується тяжкість перебігу аритмій та блокад серця. У клінічній практиці велике значення мають класифікації залежно від клінічної тяжкості їх перебігу і прогнозування виникнення різних ускладнень [1, 2].
В. Lown [8] побудував класифікацію порушень ритму серця з урахуванням особливостей їх розвитку. Автор виділяє:
1) аритмії з електричною нестабільністю (шлуночкова екстрасистолія, шлуночкова тахікардія);
2) аритмії, які потенційно можуть сприяти розвитку електричної нестабільності (синусова брадикардія, вузлові ритми, AV-блокади);
3) аритмії, які відображають глибокі порушення електрофізіологічних властивостей серця (фібриляції шлуночків, асистолія).
Викликає певний інтерес прогностична класифікація шлуночкових аритмій, запропонована J.T. Bigger [7]. Автор поділяє шлуночкові аритмії на безпечні, небезпечні (злоякісні, летальні) і потенційно небезпечні (проміжна форма). Безпечні аритмії — це будь-які екстрасистоли і шлуночкові аритмії, які не викликають порушення гемодинаміки в осіб без органічних змін у міокарді. Їх прогноз сприятливий, і показань для проведення медикаментозної терапії в них немає. Небезпечні аритмії — це шлуночкові аритмії (шлуночкові пароксизмальні тахікардії) із порушеннями гемодинаміки або виникненням фібриляції шлуночків. Потенційно небезпечні шлуночкові аритмії можуть призводити до тяжких ускладнень.
А.В. Недоступ [5] виділяє такі життєзагрозливі аритмії:
І. Залежно від місця виникнення порушень ритму і провідності:
а) в синусовому вузлі;
б) передсердях;
в) AV-вузлі;
г) шлуночках.
ІІ. Залежно від характеру аритмій:
а) тахіаритмії;
б) брадіаритмії;
в) екстрасистолії.
ІІІ. Залежно від ступеня загрози життю хворого:
а) тахі- або брадіаритмія у зв’язку з порушеннями гемодинаміки;
б) тахі- або брадіаритмія, які є загрозою для життя при певних умовах із розвитком фібриляції передсердь на фоні мітрального стенозу, інфаркту міокарда, гострої лівошлуночкової недостатності;
в) прогностично несприятливі аритмії (екстрасистолія високих градацій за Лауном, трифасцикулярна блокада, подовження інтервалу Q–T) тощо.
Ізраїльські кардіологи виділяють такі 3 групи житєзагрозливих аритмій (табл. 1).
Отже, наведені класифікації недостатньо відображають клінічну їх залежність у прогнозуванні виникнення різних ускладнень, в яких не виділені небезпечні порушення ритму серця та фатальні аритмії. Разом із цим у класифікаціях не включено низку видів аритмій серця. Тому назріла необхідність запропонувати удосконалену класифікацію порушень ритму серця з усуненням вказаних вище недоліків.
Мета роботи — удосконалити клініко-прогностичну класифікацію життєзагрозливих аритмій і блокад серця на основі літературних і власних даних при різних серцево-судинних захворюваннях.

Матеріали і методи

Нами обстежено 336 хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) в поєднанні з артеріальною гіпертензією (АГ) віком 40–75 років. Із них стабільна стенокардія ІІ–ІІІ функціональних класів (ФК) визначалась у 65 (19,3 %), нестабільна стенокардія — в 143 (42,6 %) хворих, гострий інфаркт міокарда — в 128 (38,1%) хворих, ІХС у поєднанні з АГ ІІ–ІІІ ступенів відмічалась у 298 (88,7 %) хворих.
Для діагностики аритмій і блокад серця використовували електрокардіограму в 12 загальноприйнятих відведеннях, а в 68 (20,2 %) хворих — холтерівське моніторування електрокардіограми, ліпідний спектор крові, вміст тропонів Т та І.
20 років тому нами опублікована клінічна класифікація загрозливих аритмій серця, що переглянута, доповнена та значно удосконалена [1, 2].
Удосконалена робоча клініко-прогностична класифікація життєзагрозливих аритмій наведена в табл. 2.
Як видно з наведених даних, виділено 4 ФК аритмій: І ФК — безпечні порушення ритму і провідності серця; ІІ — небезпечні для життя аритмії та блокади серця; ІІІ — злоякісні порушення ритму і провідності серця; ІV ФК — фатальні аритмії. В кожний із вказаних класів внесені різні види аритмій і блокад сердця.
На основі проведеного дослідження в обстеженних хворих безпечні аритмії та блокади серця визначались у 32 (9,5 %), небезпечні для життя — у 18 (5,4 %), злоякісні аритмії та блокади серця — у 20 (6,0 %) та фатальні аритмії — в 17 (5,1 %) хворих. Вказані аритмії не визначались у 249 (74,4 %) хворих.
Таким чином, запропонована удосконалена робоча клініко-прогностична класифікація аритмій і блокад серця при різних формах ІХС дає змогу визначити ступінь тяжкості та загрозу для життя, прогнозувати можливе виникнення злоякісних і фатальних аритмій, блокад серця та проводити вторинну профілактику, направлену на подовження тривалості життя і запобігання виникненню раптової серцевої смерті. Наведену клініко-прогностичну класифікацію аритмій і блокад серця при різних формах ІХС доцільно впроваджувати в кардіологічну та терапевтичну практику лікувальних установ, навчальних закладів для відбору хворих із функціонально небезпечними, злоякісними і фатальними аритміями і проведення серед них заходів, направлених на профілактику їх виникнення. Особливо ця класифікація аритмій корисна для молодих, недостатньо досвідчених, а також для сімейних лікарів.

Bibliography

Список літератури знаходиться в редакції


Back to issue