Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал 1(55) 2013

Повернутися до номеру

Приказ №1112 (Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

17.10.2012                                                                                                                                      № 1112

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
2 листопада 2012 р.
за № 1851/22163

Про опублікування результатів
дисертацій на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук

 

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого  Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та пунктів 11 і 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року № 423.

НАКАЗУЮ:        

1. Затвердити такі, що додаються:

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук;

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук.

2. Установити, що:

2.1 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідна наявність не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких:

не менше чотирьох публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;

не більше п’яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях;

у галузях природничих і технічних наук замість трьох статей можуть бути долучені три патенти на винахід (авторські свідоцтва про винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються  наукових результатів дисертації (за наявності);

2.2 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук необхідна наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України, з яких:

не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;

одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні;

у галузях природничих і технічних наук замість однієї статті може бути долучений один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових результатів дисертації (за наявності);

2.3 у разі підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук на правах рукопису необхідна наявність (для гуманітарних і суспільних наук, за винятком дисертацій з історичних наук за спеціальностями 07.00.04 «Археологія», 07.00.09 «Антропологія») опублікованої без співавторів монографії обсягом не менше 10 обліково-видавничих аркушів, яка містить власні результати наукових досліджень здобувача і відповідає Вимогам до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, затвердженим цим наказом.

3. Спеціалізованим вченим радам при прийнятті до розгляду дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук враховувати вимоги цього наказу.

4. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу другого підпункту 2.1 пункту 2 та абзацу другого підпункту 2.2 пункту 2, які набирають чинності з 01 січня 2013 року.

Міністр                                                                                                                Д. В. Табачник


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Міністерства  освіти і науки,
молоді та спорту України
17 жовтня 2012 року № 1112

 

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
2 листопада 2012 р.
за № 1851/22163

Вимоги
до опублікування результатів дисертацій
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

За темою дисертації зараховуються публікації:

з наведенням обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків;

у наукових періодичних виданнях України до травня 1997 року за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;

у наукових фахових виданнях, які на дату їх публікації були внесені до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого в установленому законодавством порядку;

у наукових періодичних виданнях інших держав за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;

у кількості не більше однієї статті в одному випуску (номері) наукового фахового видання.

За темою дисертації не зараховуються публікації, в яких повторюються наукові результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що ввійшли до мінімальної кількості публікацій за темою дисертації.

Директор
Департаменту атестації кадрів                                                                                                   В. Бондаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства  освіти і науки,
молоді та спорту України
17 жовтня 2012 року № 1112

 

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
2 листопада 2012 р.
за № 1852/22164

Вимоги
до опублікованої монографії,
що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук

Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, повинна:

бути надрукованою без співавторів;

містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України або інших держав, у кількості відповідно до підпункту 2.1  пункту 2 цього наказу;

мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 15 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук – не менше 10 авторських аркушів;

містити відомості про рецензентів - не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації;

містити інформацію про рекомендацію до друку вченої ради наукової установи або вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації;

випускатися тиражем не менше 300 примірників;

мати міжнародний стандартний номер книги ISBN;

надсилатися до фондів таких бібліотек України:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3);

Національна парламентська бібліотека України
(01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1);

Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
(02660, Київ, проспект Ю. Гагаріна, 27);

Львівська  національна  наукова  бібліотека  України  імені В. Стефаника
(79000, Львів, вул. В. Стефаника, 2);

Державний заклад «Одеська національна ордена Дружби народів  наукова бібліотека імені М. Горького»
(65023, Одеса, вул. Л. Пастера, 13);

Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка»
(61003, Харків, провулок  В. Г. Короленка, 18);

бути оформленою з дотриманням вимог державних стандартів України.

Директор
Департаменту атестації кадрів                                                                               В. Бондаренко


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

03.12.2012                                                                                                            № 1380

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
20 грудня 2012 р. за № 2129/22441

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
від 17 жовтня 2012 року № 1112

Відповідно до підпункту 27 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого  Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року № 423.

НАКАЗУЮ:       

1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за  №  1851/22163, такі зміни:

1.1. Абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 викласти в такій редакції:

«не менше чотирьох публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;».

1.2. Абзац перший підпункту 2.2 пункту 2 після слів «фахових виданнях України» доповнити словами «та інших держав».

1.3. Абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 викласти в такій редакції:

«не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До такої публікації може прирівнюватися публікація у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;».

1.4. У пункті 6 слово «січня» замінити словом «вересня».

2. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу  в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпунктів 1.1 та 1.3 пункту 1 цього наказу, які набирають чинності з    01 вересня 2013 року.

Міністр                                                                                                       Д. В.  Табачник


Інформація
для претендентів, аспірантів та докторантів

Редакція «Міжнародного неврологічного журналу»
визнала за потрібне опублікувати звернення ректора Донецького національного медичного університету ім. М. Горького,
члена-кореспондента НАМН України, д.м.н., проф. Ю.В. Думанського
в Департамент атестації кадрів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
з приводу вимог ДАК до виконання кандидатських та докторських дисертацій.

 

Директору Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України,
Бондаренку В.Д.

 

Шановний Вікторе Дмитровичу!

Ректор Донецького національного медичного університету ім. М. Горького просить дати роз’яснення щодо деяких наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

1. Стосовно пункту 2.9 «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 року:

— на веб-сторінці періодичного видання англійською мовою мають розміщуватися всі статті, у тому числі й ті, що опубліковані в номері періодичного видання українською або російською мовами, чи лише опубліковані в номері періодичного видання англійською мовою?

2. Стосовно пункту 2.12 «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 року:

— чи є обов’язковим опублікування англійською мовою всіх статей періодичного видання?

3. Стосовно пункту 2.5 «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», затвердженого Наказом Міністерства осіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 року:

— чи повинні з 01.01.2013 року перереєстровуватися (поновлюватися у Переліку) ті журнали, які були віднесені за наказами ВАК України до Переліку фахових наукових видань терміном менше п’яти років тому?

4. Стосовно абзацу другого підпункту 2.1 пункту 2 та абзацу другого підпункту 2.2. пункту 2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1112 від 17.10.2012 року «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»:

— до яких саме міжнародних наукометричних баз мають бути включені наукові видання України? Чи є достатньою для виконання вимог цього наказу наявність періодичного видання у наукометричній базі Science Index (elibrary.ru/titles.asp), що побудована на основі даних Російського індексу наукового цитування (РІНЦ), або у пошуковій системі Gооglе Scholar (scholar.google.com)?

Ректор                                                                       Ю.В. Думанський


Ректорові
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України
члену-кореспонденту НАМН України Думанському Ю.В.

Про надання інформації

Шановний Юрію Васильовичу!

Розглянувши Ваш лист від 30 листопада 2012 року, повідомляємо, що відповідно до пункту 2.9 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2012 року за № 1850/22162, на веб-сторінці видання повинні розміщуватися всі статті англійською мовою незалежно від того, якою мовою вони опубліковані в друкованому номері.

Відповідно до пункту 2.12 згаданого Порядку окремого примірника англійською мовою видавати не потрібно. Статті українською, або російською, або іншими регіональними мовами та/або англійською мовою повинні міститися в одному примірнику.

Відповідно до пункту 5 того ж Порядку друковане (електронне) наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років. Поновлювати видання, включені до Переліку наукових фахових видань України з травня 2009 року по травень 2011 року, у Переліку наукових фахових видань України на наступний строк необхідно через п’ять років від дати включення видання до Переліку наукових фахових видань України.

Якщо видання включене до міжнародних наукометричних баз, вказаних у пункті 4 Вашого листа, то це буде достатнім для виконання вимог, передбачених абзацом другим підпункту 2.1 пункту 2 та абзацом другим підпункту 2.2 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за № 1851/22163.

З повагою,
Перший заступник міністра Є.М. СулімаПовернутися до номеру