Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 4(208) 2007

Back to issue

Можливості імунокорекції у дітей дошкільного та шкільного віку

Authors: І.О. БАГІРЯН, Т.О. ВОРОНОВА, Я.В. ОЛІЙНИК, к.м.н., кафедра педіатрії Тернопільського державного медичного університету

Categories: Pediatrics/Neonatology, Immunology

Sections: Clinical researches

print version

Переважна більшість дітей, які часто й довго хворіють, належить до дошкільного та шкільного віку, що насамперед пояснюється фізіологічною незрілістю їхньої імунної системи, особливо клітинного імунітету, що зумовлює високу чутливість до інфекцій та алергічних реакцій.

Часті вірусні респіраторні епізоди ослаблюють імунний захист, і тоді патологічний процес набуває рецидивуючого характеру та погано піддається загальноприйнятим методам лікування. Отже, лише міцна імунна система може бути запорукою захисту організму дитини від хвороби, хронізації чи рецидивування процесу.

Важливу роль у підтримці гомеостазу відіграють мікроелементи, більшість з яких міститься в клітинах, переважно у вигляді кофакторів металоферментів, і регулює цілий ряд біохімічних функцій, зокрема перебіг реакцій антиоксидантного захисту, тканинного дихання, процеси детоксикації, синтезу та ін. Також вони беруть участь у стабілізації структури макромолекул, що не є ферментами, потенціюючи при цьому в організмі дію різних вітамінів і гормонів.

Дефіцит мікроелементів часто виникає у період швидкого розвитку дітей дошкільного та шкільного віку, особливо тих, які часто та довго хворіють, що значно ослаблює загальний стан організму, імунний статус, передусім у період одужання [1–4].

Препарат Краплі Береш Плюс® від АТ «Береш Фарма» (Угорщина) містить більшість життєво необхідних мікроелементів (залізо, цинк, магній, марганець, мідь, молібден, ванадій, нікель, бор, фтор і кобальт), які координаційно зв'язані з органічними молекулами, що значно покращують їх всмоктування. Застосування препарату забезпечує надходження в організм необхідної кількості мікроелементів, достатньої для нормального перебігу біохімічних процесів, що підвищують неспецифічну резистентність організму. Краплі нетоксичні навіть при тривалому застосуванні, не мають тератогенної дії.

Вміст препарату Краплі Береш Плюс® точно збалансовано: співвідношення й концентрація інгредієнтів максимально наближені до добової потреби людського організму, що дає можливість оптимально поповнювати необхідну кількість макро- і мікроелементів.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Метою нашого дослідження було вивчення активності імунної системи до та після застосування препарату Краплі Береш Плюс® на тлі базисної терапії тривалістю 30 днів у комплексному лікуванні дітей дошкільного та шкільного віку з рецидивуючими бронхолегеневими й алергічними захворюваннями. Вибір цієї групи пацієнтів зумовлено переважанням зазначеної патології в пульмонологічних відділеннях дитячих стаціонарів. Спостерігали 25 дітей віком від 2 до 15 років. Діти хворіли на бронхіальну астму, рецидивуючий обструктивний бронхіт чи атопічний дерматит. Контрольна група становила 20 дітей, які отримували лише традиційну базисну терапію. Результати порівнювалися з нормативними показниками імунітету у здорових дітей (група порівняння) різних вікових груп (обстежено 25 дітей).

Імунологічну реактивність організму оцінювали за наступними показниками. Т-лімфоцити визначали в реакції розеткоутворення з еритроцитами барана (Е-РУК), В-лімфоцити — в реакції розеткоутворення в присутності комплементу миші (ЕАС-РУК), Т-хелпери — в реакції розеткоутворення з еритроцитами барана після інкубації з теофіліном (Тфр-РУК), Т-супресори розраховували як різницю між Т-лімфоцитами і Т-хелперами (Тфч-РУК). Рівень сироваткових імуноглобулінів основних класів ІgА, ІgМ, ІgG визначали методом радіальної імунодифузії в агаровому гелі за С. Маncini й співавт. (1965).

РЕЗУЛЬТАТИ

Під впливом традиційного лікування у хворих дітей спостерігалася позитивна динаміка об'єктивних і суб'єктивних даних основного захворювання на 8–10-й дні: кашель ставав продуктивним, харкотиння виділялось у невеликій кількості, самопочуття хворих ставало задовільним, алергічні прояви на шкірі зникали.

При дослідженні імунного статусу до початку лікування у хворих дітей виявлено порушення в системі клітинного імунітету: зниження загальної кількості Т-лімфоцитів до 45,5 ± 1,23 % (в групі порівняння — 55,6 ± 0,5 %), субпопуляцій Т-хелперів та Т-супресорів при домінуючій депресії останніх (відповідно 30,7 ± 1,22 % та 14,5 ± 10,52 % при нормі 34,5 ± 0,7 % та 18,8 ± 0,66 %), дефіцит функціональної активності Т-лімфоцитів. Відзначено й зміни в системі гуморального імунітету: спостерігалося достовірне збільшення кількості та функціональної активності В-лімфоцитів до 26,6 ± 11,53 % (норма — 23,7 ± 0,1 %), зниження вмісту імуноглобулінів G до 4,8 ± 0,8 г/л (норма — 6,5 ± 0,5 г/л), А — до 0,8 ± 0,1 г/л (норма — 1,7 ± 0,3 г/л), М — до 1,7 ± 0,2 г/л (норма — 2,5 ± 0,3 г/л), а також підвищення вмісту імуноглобуліну Е до 150 ± 5,6 МО (норма — 70 ± 3,1 МО) при атопічних дерматитах та бронхіальній астмі.

Протягом перших 10 днів ранньої реконвалесценції у дітей, які отримували традиційне лікування, спостерігалася тенденція до відновлення вмісту основних субпопуляцій лімфоцитів та підвищення вмісту імуноглобулінів G, А і М (табл. 1).

Призначення препарату Краплі Береш Плюс® у лікувальній дозі сприяло прискоренню динаміки показників клітинного імунітету: збільшення кількості Е-РУК, ЕАС-РУК (одночасно зі зменшенням вмісту лімфоцитів, що утворюють неповні розетки) і «нульових» клітин. На тлі застосування препарату було частково усунуто дисбаланс регуляторних субпопуляцій, проте збільшився рівень активних Е-РУК, яким властива цитолітична активність. Концентрація Т-лімфоцитів достовірно зростала. Гуморальний імунітет на проведене лікування в пацієнтів основної групи також реагував позитивно. Збільшувалась концентрація імуноглобулінів класів G, А, М, наближаючись наприкінці лікування до контрольних значень (р > 0,05) (рис. 1–2). Рівень ІgЕ був достовірно нижчим, ніж у контрольній групі, нормалізувався рівень В-лімфоцитів.

Клінічно позитивна динаміка показників імунітету на тлі застосування препарату Краплі Береш Плюс® проявлялася швидшим поліпшенням загального стану хворих дітей порівняно з тими, які отримували лише загальноприйняте лікування, збільшенням апетиту, зменшенням необхідної кількості й тривалості прийому інших препаратів, що застосовувались у період одужання. Будь-яких ускладнень і побічних ефектів під час вживання препарату Краплі Береш Плюс® не зареєстровано.

Зважаючи на отримані результати, можна стверджувати, що препарат Краплі Береш Плюс®, ефективно поповнюючи дефіцит мікроелементів, має імуномоделюючу дію та є перспективним засобом у комплексній терапії та реабілітації дітей з алергічними та пульмонологічними захворюваннями.

ВИСНОВКИ

1. У дітей із хронічними рецидивуючими бронхолегеневими захворюваннями та атопічними дерматитами спостерігається достовірне зниження імунологічної реактивності.

2. У сучасних умовах препарат Краплі Береш Плюс® доцільно використовувати для реабілітації хворих дітей у період реконвалесценції в разі загострення хронічних рецидивуючих захворювань верхніх і нижніх дихальних шляхів та алергічних дерматитів.


Bibliography

1. Акатова А.А. Формирование дезадаптивных иммуно-тиреоидно-метаболических взаимосвязей у детей с бронхиальной астмой и зобом при сочетанном воздействии техногенной нагрузки и йодного дефицита // Medline.ru — РОССИЙСКИЙ биомедицинский журнал. — 2006. — T. 7. — С. 415-419.

2. Корюкина И.П. Роль иммуноаллергических механизмов в развитии рецидивирующего обструктивного бронхита // Современные проблеми аллергологии, клинической иммунологии и иммунофармакологии: І Национальная конференция РААКИ. — М., 1997. — С. 381.

3. У Вэй Синь. Бронхиальная астма. Лечение бронхиальной астмы // www.zdoroviev.ru, 2006.

4. Шудин В. «Злой гном» Никель // www.vdv.crimea.ua, 2001.


Back to issue