Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

"News of medicine and pharmacy" Дерматология (319) 2010 (тематический номер)

Back to issue

Ліпіди крові та поту у хворих на псоріаз

Authors: А.В. Андрашко, Ужгородський національний університет

print version

Вступ

Порушення ліпідного обміну в організмі веде до серйозних змін в органах і тканинах, що пов''язане з якісним і кількісним складом вищих жирних кислот (ЖК), які входять до складу ліпідів. Зміни жирнокислотного складу ліпідів впливають на фізичні властивості біологічних мембран, причому збільшення кількості насичених ЖК різко підвищує жорсткість мембран, а переважання ненасичених ЖК призводить до наростання їх текучості [3]. Висока метаболічна активність ненасичених ЖК, участь їх у структурно-функціональних взаємозв''язках біологічних мембран визначають важливість вивчення цього класу ліпідів при патологічних станах. У доступній нам літературі мало інформації про якісний і кількісний склад вищих ЖК у крові й поті хворих на псоріаз [1]. Метою наших досліджень є вивчення жирнокислотного складу ліпідів крові (плазма та еритроцити) й поту у хворих на псоріаз методом газорідинної хроматографії.

 

Матеріали і методи

Досліджені 56 хворих на псоріаз віком 18–72 роки. Для контролю використовували лабораторні дані пацієнтів цієї ж вікової групи (15 осіб). Діагноз встановлювали на основі анамнестичних даних, клінічного, лабораторного та інструментального обстеження. Підготовку біологічних проб та газохроматографічний аналіз здійснювали за методикою [2].

Результати газохроматографічного аналізу ліпідів крові наведені в табл. 1, поту — у табл. 2. При порівнянні конт­рольних показників ліпідів плазми й поту виявлена відмінність у співвідношенні насичених і ненасичених ЖК. Зокрема, жирнокислотний склад ліпідів поту контрольної групи відрізняється ненасиченістю за рахунок пальмітинової ЖК і зниженням рівня насичених ЖК за рахунок лінолевої й арахідонової ЖК.

 

Очевидно, така відмінність у жирнокислотній формулі ліпідів плазми й поту фізіологічно обумовлена. Проведені дослідження показали, що у хворих на псоріаз у плазмі крові порівняно з контролем характерним є вірогідне підвищення насиченості ліпідного комплексу за рахунок пальмітинової ЖК, зниження ненасиченості ліпідів плазми за рахунок вірогідного зменшення лінолевої ЖК. Однак сума поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) не була зниженою при наявності в плазмі хворих на псоріаз на відміну від ненасичених ЖК, таких як лінолева й ейкозотрієнова, у пацієнтів контрольної групи. Інші кислоти одночасно не можуть служити попередниками утворення біорегуляторів типу простагландинів, лейкотрієнів або ейкозаноїдів і тому можуть сприяти алергічній перебудові організму. Їх сума у хворих, які обстежувалися, виявилася рівноцінною рівню арахідонової ЖК у контролі. При порівнянні контрольних показників ліпідів еритроцитів і поту також виявлена відмінність, що полягає в підвищенні насиченості ліпідного комплексу поту за рахунок пальмітинової ЖК і зниженні рівня ПНЖК за рахунок арахідонової ЖК, що, імовірно, фізіологічно обумовлено. В еритроцитах хворих на псоріаз також виявлені зміни жирнокислотної формули крові, що характеризується вмістом лінолевої й ейкозотрієнової ЖК (у сумі 22,0 ± 1,0 %), тоді як у контрольних дослідженнях ці ЖК не виявлені. У здорових осіб (конт­роль) рівень арахідонової ЖК становив 13,9 ± 0,7 %, тоді як у хворих на псоріаз вона була наявна в слідових кількостях. У жирнокислотному складі ліпідів поту у хворих на псоріаз вірогідна відмінність від контролю полягала в надлишку лінолевої та ейкозотрієнової ЖК (суми становили 22,0 ± 1,9 % і 1,9 ± 0,4 % відповідно), а також у зниженому вмісті пальмітинової ЖК, що вплинуло на рівень ненасиченості ліпідів поту. Дані табл. 2 чітко відображають відмінність у вмісті трьох груп ЖК у поті пацієнтів контрольної групи. У складі поту здорових осіб найбільшою є частка насичених ЖК — 58,6 %, частка ненасичених ЖК — 41,5 %, значно менше поліненасичених ЖК — 13,5 %. Імовірно, така відмінність у жирнокислотній формулі ліпідів поту фізіологічно обумовлена й відображає біохімічні властивості перебігу обмінів ліпідів у шкірі здорових людей. При обстеженні хворих на псоріаз нами виявлені значні відмінності спектра ліпідів у них порівняно з контрольними показниками. Якщо загальне співвідношення окремих груп ЖК у поті хворих на псоріаз зберігається, то кількісний склад вірогідно змінюється. При цьому вміст насичених ЖК збільшується в 1,2 раза, уміст ненасичених ЖК зменшується в 1,42 раза, а поліненасичених ЖК — у 1,36 раза. Підвищений рівень насичених ЖК та зниження рівнів ненасичених та поліненасичених ЖК у поті при псоріазі відбиває ті особливості обміну речовин (зокрема, ліпідного обміну в шкірі), які властиві псоріазу в прогресуючій стадії. У хворих на псоріаз відмічається невірогідне збільшення пальмітинової кислоти та вірогідне підвищення стеаринової й ліноленової. При цьому вірогідно зменшується кількість олеїнової та лінолевої кислот, що особливо важливо, реєструється відсутність арахідонової ЖК — головного метаболіту біологічних регуляторів. Крім цього, для хворих на псоріаз характерним є вірогідно знижений рівень суми поліненасичених ЖК трієнового ряду. Рівень зниження становить 3,5. Такі дані досліджень умісту трьох груп ліпідів та спектра основних ЖК у поті хворих на псоріаз вказують на активацію процесу ліпідної пероксидації в організмі хворих на псоріаз.

Таким чином, проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що жирнокислотний склад поту може бути інформативною характеристикою при оцінці порушень ліпідного обміну в організмі, атравматичність забору біологічного матеріалу має велику перевагу для серійних досліджень у клінічних умовах. 


Bibliography

1. Андрашко Ю.В. Вивчення показників крові та поту у хворих на псоріаз // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». — 1999. — Вип. 9. — С. 65-67.

2. Андрашко Ю.В., Коляденко В.Г., Брюзгіна Т.С. Перспективність вивчення ліпідних показників поту у осіб з шкіряними та алергічними захворюваннями // Праці IV Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології у медицині та екології». — Ялта, 1998. — Ч. 1. — С. 141-143.

3. Коляденко В.Г., Степаненко В.І., Раздайбедін С.Н., Брюзгіна Т.С. Газохроматографічне визначення спектра жирних кислот ліпідів поту // Клін. лаб. діагностика. — 1993. — № 6. — С. 9-11.

4. Титов В.Н. Атеросклероз ХХІ століття // Клінічна лабораторна діагностика. — 1998. — № 1. — С. 8-9.


Back to issue